Tjänster - 256379-2019

03/06/2019    S105

Danmark-Köpenhamn: Avfallstjänster

2019/S 105-256379

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-Vej 7
Ort: København S
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
E-post: bek@smoka.dk
Telefon: +45 33223237
Fax: +45 33248288

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/publicMaterial
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Affaldshåndtering

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90512000 Avfallstransport
90510000 Avfallshantering
90511000 Sophämtning
90524000 Tjänster i samband med medicinskt avfall
90524100 Insamling av sjukvårdsavfall
90524400 Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

Udbuddets omfang

Alle mængder og afhentningsfrekvenser er estimerede og er ikke bindende for Ordregiver. Leverandøren er ikke berettiget til en korrektion af enhedspriser, erstatning eller anden godtgørelse, såfremt det faktiske forbrug afviger fra de estimater, som fremgår af udbudsgrundlaget.

Afhentningen af affald sker hos "Kunderne", som omfatter følgende: Apoteker, samt offentlige og private virksomheder i ejerkommunerne, der skal have medicinrester og klinisk risikoaffald afhentet og indleveret hos SMOKA. Ejerkommunerne er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Der forventes et samlet antal Kunder på 400-500, men dette er alene et forventet estimat, som ikke er bindende. SMOKA koordinerer afhentningssteder og -tider, og SMOKA forsøger at koordinere sådan, at Leverandørens arbejde og afhentninger optimeres. SMOKA forsøger at dele afhentning hos Kunderne op ugevis, således at de geografisk hænger sammen. Tilbudsgiver kan frit planlægge afhentningerne i ugens løb, dog kan nogle af Kunderne have specifikke åbningsdage og tidspunkter, som tilbudsgiver skal tage hensyn til.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ydelser under rammeaftalen kan derfor indkøbes hos tredjepart. Denne adgang forventes navnlig anvendt, såfremt Kunderne har særlige krav til, hvilken leverandør, der skal anvendes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Driftssikkerhed / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

4.2 Udelukkelsesgrunde :

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende

punker i ESPD’ets Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der

er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6):

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1: Har tilsidesat forpligtelser vedr. miljø-, social- eller arbejdsmarkedslovgivning.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

under tvangsakkord, eller virksomheden på anden måde administreres af kurator eller retten.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3: Har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4: Konkurrencefordrejning ved indgåelse af aftaler med andre økonomiske

aktører, samt interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5: Har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, hvor misligholdelsen

har ført til ophævelse eller lignende sanktion.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6: Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, samt er

skyldig i videregivelse af urigtige oplysninger mv.

Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er

pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del

af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske

virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede

udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.1.2019.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende oplysninger i ESPD’ets DEL IV, afsnit B:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning: Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på 1.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

• Årsomsætning

• Soliditetsgrad

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD’et. Under ”nøgletal” skrives nøgletallet. Under ”beskrivelse” noteres året og tallet (f.eks. soliditetsgrad). Derefter tilføjes et nyt felt og det samme gøres for efterfølgende år og nøgletal.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at "vindende tilbudsgiver", som en del af dokumentationen, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under rammeaftalen.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges i form af

• Godkendt årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge ovenstående oplysninger, hvis Ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende).

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

Årsomsætning: Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på 1.000.000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Soliditetsgrad: En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et oplyse følgende nøgletal:

• Årsomsætning

• Soliditetsgrad

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal redegøre for at kontrakten kan gennemføres ved udfyldelse af følgende oplysninger i ESPD’et Del IV, afsnit C:

Tilbudsgiver skal opfylde følende mindstekrav:

• Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Afhentning og transport af farligt affald af enhver art. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end afhentning og transport af farligt affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører afhentning og transport af farligt affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencens værdi skal være på 600.000 kr.

Referencen bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson). Måtte arbejdet/opgaven også vedrøre andre opgaver end afhentning og transport af farligt affald bedes angivet, hvor stor en del af arbejdet/opgavens værdi, der relaterer sig til disse områder.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der udfyldes særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver, som en del af dokumentationen, skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

D: Kvalitets- og miljøledelsessystemer

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer. Oplysning herom skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følende mindstekrav:

• Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende eller tilsvarende arbejder, se herunder. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende eller tilsvarende arbejde(r): "Lignende eller tilsvarende arbejde(r)" afgrænses ud fra følgende kriterier:

i. Indholdsmæssigt: Afhentning og transport af farligt affald af enhver art. Ved referencekontrakter, der også indeholder andre arbejder end afhentning og transport af farligt affald, vil alene værdien af den del af arbejdet, der vedrører afhentning og transport af farligt affald, kunne medregnes i referencens værdi, se (ii).

ii. Årlig værdi: Referencens værdi skal være på 600.000 kr.

D: Kvalitets- og miljøledelsessystemer

Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer. Oplysning herom skal angives i ESPD’et Del IV, afsnit D.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 23:59

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/05/2019