Leveringen - 256380-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Wegenverf

2020/S 106-256380

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Zagreb
Nationaal identificatienummer: 61817894937
Postadres: Avenija Dubrovnik 15
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefoon: +385 16503788

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hladna dvokomponentna plastika za izradu oznaka na kolniku

Referentienummer: 2019-2387
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44811000 Wegenverf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je „Hladna dvokomponentna plastika za izradu oznaka na kolniku“, sukladno točki 2.1. DON-a.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 578 000.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44811000 Wegenverf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je „Hladna dvokomponentna plastika za izradu oznaka na kolniku“, sukladno točki 2.1. DON-a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Točka 6.5. DON-a / Weging: točka 6.5. DON
Prijs - Weging: točka 6.5. DON
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339191
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Hladna dvokomponentna plastika za izradu oznaka na kolniku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pismorad d.d.
Nationaal identificatienummer: 33260306505
Postadres: III Malešnica 12
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10090
Land: Kroatië
E-mail: pismorad@pismorad.hr
Telefoon: +385 13732808
Fax: +385 13732810
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Helios hrvatska d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 51925436571
Postadres: Radnička cesta 173d
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: snjezana.link@chromos-bil.hr
Telefoon: +385 12410661
Fax: +385 12405518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Signalgrad d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 00513519279
Postadres: Velebitska 1, Rakitje
Plaats: Bestovje
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 10437
Land: Kroatië
E-mail: signalgrad@signal.hr
Telefoon: +385 13335222
Fax: +385 13335230
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 578 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020