Leveringen - 256385-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diverse software en computersystemen

2020/S 106-256385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kancelaria Sejmu
Postadres: ul. Wiejska 4/6/8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-902
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Kośmicka
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Telefoon: +48 226942677
Fax: +48 226941149

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sejm.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kancelaria Sejmu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kancelaria Sejmu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń Sejmu

Referentienummer: BIT 3021- 38/19/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000 Diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i dostawa oraz wdrożenie systemu obsługi głosowań (SOG) dla potrzeb zgromadzeń mających miejsce w sali posiedzeń Sejmu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 698 000.00 PLN / Hoogste offerte: 10 750 000.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30162000 Smartcards
30230000 Computerapparatuur
32412000 Communicatienetwerk
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i dostawa oraz wdrożenie systemu obsługi głosowań (SOG) dla potrzeb zgromadzeń mających miejsce w sali posiedzeń Sejmu.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu wykonawczego SOG, zbudowania wszystkich jego elementów, zaplanowania i realizacji niezbędnych szkoleń, przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania, udzielenia (dostarczenia) niezbędnych licencji, dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz świadczenia usługi utrzymania SOG, rozumianej jako udzielenie gwarancji, świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

SOG powinien obejmować m.in.: oprogramowanie SOG; 600 indywidualnych stanowisk do głosowania, 5 stanowisk operatorów SOG; stanowisko Marszałka z dodatkowym ekranem podglądowym; dedykowaną sieć komputerową; infrastrukturę serwerową; drukarkę; komputery do wyświetlania wyników głosowań i komunikatów na tablicach świetlnych, podsystem mikrofonów; pozostałe urządzenia niezbędne do realizacji SOG.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna zaoferowanego rozwiązania w projekcie wstępnym SOG (T) / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne (S) / Weging: 2
Prijs - Weging: 38
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-366602
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Budowa systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń Sejmu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Postadres: Al. Jerozolimskie 179
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 02-222
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3City Electronics Sp. z o.o.
Postadres: ul. A. Abrahama nr 1A, lok. 5.02-5.05
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-307
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 698 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne uregulowania określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020