Dostawy - 256385-2020

03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 106-256385

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kośmicka
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226942677
Faks: +48 226941149

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sejm.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kancelaria Sejmu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń Sejmu

Numer referencyjny: BIT 3021- 38/19/AK
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i dostawa oraz wdrożenie systemu obsługi głosowań (SOG) dla potrzeb zgromadzeń mających miejsce w sali posiedzeń Sejmu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 7 698 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 10 750 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30162000 Karty „inteligentne”
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32412000 Sieci komunikacyjne
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i dostawa oraz wdrożenie systemu obsługi głosowań (SOG) dla potrzeb zgromadzeń mających miejsce w sali posiedzeń Sejmu.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu wykonawczego SOG, zbudowania wszystkich jego elementów, zaplanowania i realizacji niezbędnych szkoleń, przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania, udzielenia (dostarczenia) niezbędnych licencji, dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz świadczenia usługi utrzymania SOG, rozumianej jako udzielenie gwarancji, świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

SOG powinien obejmować m.in.: oprogramowanie SOG; 600 indywidualnych stanowisk do głosowania, 5 stanowisk operatorów SOG; stanowisko Marszałka z dodatkowym ekranem podglądowym; dedykowaną sieć komputerową; infrastrukturę serwerową; drukarkę; komputery do wyświetlania wyników głosowań i komunikatów na tablicach świetlnych, podsystem mikrofonów; pozostałe urządzenia niezbędne do realizacji SOG.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna zaoferowanego rozwiązania w projekcie wstępnym SOG (T) / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne (S) / Waga: 2
Cena - Waga: 38
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 149-366602
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Budowa systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń Sejmu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 3City Electronics Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. A. Abrahama nr 1A, lok. 5.02-5.05
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-307
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 698 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne uregulowania określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020