Leveringen - 256402-2020

03/06/2020    S106

Polen-Poznań: Geneesmiddelen voor zenuwstelsel en zintuigelijke organen

2020/S 106-256402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Nationaal identificatienummer: 7811617330
Postadres: ul. Dojazd 34
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-631
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Góska
E-mail: zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalmswia.poznan.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz ze środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementami diety

Referentienummer: ZP/p/3/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33660000 Geneesmiddelen voor zenuwstelsel en zintuigelijke organen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz ze środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementami diety.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. Zamówienie zostało podzielone na 28 części.

5. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 527 435.35 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Żywienie dojelitowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 2 – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Żywienie pozajelitowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 3 – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albuminy

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 7 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulina ludzka

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 12 – 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anestetyki wziewne 1

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 20 – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oxykodonu chlorowodorek

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 25 – 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wapno sodowane

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, POLSKA, apteka szpitalna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, które wynosi dla części nr 28 – 60,00 PLN (sześćdziesiąt złotych 00/100).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-030287
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Żywienie dojelitowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asclepios S.A.
Postadres: ul. Hubska 44
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-502
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 635.60 PLN
Laagste offerte: 46 701.73 PLN / Hoogste offerte: 47 616.23 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3b
Benaming:

Żywienie pozajelitowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa sp. z o.o.
Postadres: ul. Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 631.00 PLN
Laagste offerte: 43 562.00 PLN / Hoogste offerte: 60 050.16 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 7
Benaming:

Albuminy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobipharm sp. z o.o.
Postadres: ul. L. Rydygiera 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 07-793
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 PLN
Laagste offerte: 296 450.00 PLN / Hoogste offerte: 368 480.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 12
Benaming:

Immunoglobulina ludzka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nobipharm sp. z o.o.
Postadres: ul. L. Rydygiera 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 07-793
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 308 800.00 PLN
Laagste offerte: 310 080.00 PLN / Hoogste offerte: 318 512.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 20
Benaming:

Anestetyki wziewne 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urtica sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: ul. Zbąszyńśka 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 25 993.14 PLN / Hoogste offerte: 26 106.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 25
Benaming:

Oxykodonu chlorowodorek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urtica sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: ul. Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 510.40 PLN
Laagste offerte: 7 302.96 PLN / Hoogste offerte: 8 564.62 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 28
Benaming:

Wapno sodowane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Medicus sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna
Postadres: ul. Browarowa 21
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 030.00 PLN
Laagste offerte: 1 814.40 PLN / Hoogste offerte: 1 985.63 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ-a – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w nim stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wersja formularza JEDZ, w tym instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych / repozytorium wiedzy / jednolity dokument zamówienia: (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia)

Zamawiający wraz z innymi załącznikami udostępnia JEDZ w wersji edytowalnej oraz plik do elektronicznej wersji jednolitego dokumentu. Tym samym Zamawiający informuje, iż dokument można wypełnić korzystając z serwisu eESPD, który został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem (http://ec.europa.eu/growth/espd) (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl)).

4. JEDZ należy przesłać wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawców.

7. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Postępowanie będzie prowadzone przy użyciu platformy zakupowej. Link do postępowania dostępny jest na profilu nabywcy Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_poznan)

9. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP został szczegółowo opisany w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

3.1. Odwołanie:

3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu:

5.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020