Leveringen - 256404-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Vaslui: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 106-256404

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Penitenciarul Vaslui
Nationaal identificatienummer: 4446325
Postadres: Str. Avicola nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 737365
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elena Bogos
E-mail: achizitii.pvaslui@anp.gov.ro
Telefoon: +40 235322510
Fax: +40 235322135
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare produse alimentare pentru anul 2020

Referentienummer: RO24137324/2020/22-27;31;33-34
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de produse alimentare pentru anul 2020. Se va incheia cate un acord-cadru pentru fiecare lot in parte, cu maximum 5 (cinci) agenti economici. Un operator economic poate depune oferte pentru toate loturile. Unui operator economic i se pot atribui, in urma aplicarii citeriului de atribuire, toate loturile. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi, inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 096 973.00 RON / Hoogste offerte: 1 160 758.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subproduse de porc refrigerate (cap și picioare)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din Str. Avicola nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Subproduse de porc refrigerate (cap și picioare) va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse minim 2.195,00 kg – maxim 4.390,00 kg. Frecvența si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente1)) imediat după finalizarea procedurii – 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 548,00 kg - max. 1.097,00 kg; 2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 548,00 kg - max. 1.097,00 kg; 3) 01.07.2020 – 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 548,00 kg - max. 1.097,00 kg; 4) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 551,00 kg - max. 1.099,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 2.857,40 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne porc refrigerată - pulpă spate cu os şi pulpă faţă (spată) cu os

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Carne porc refrigerată - pulpă spate cu os şi pulpă faţă - spată - cu os va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse: minim 13.700,00 kg - maxim 23.200,00 kg. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii – 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 3.425,00 kg – max. 5.800,00 kg; 2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 3.425,00 kg – max. 5.800,00 kg; 3) 01.07.2020 – 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 3.425,00 kg – max. 5.800,00 kg; 4) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 3.425,00 kg – max. 5.800,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 81.200,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparate din carne – salam de vară

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15131700 Vleesgerechten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Preparate din carne – salam de vară va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse minim 7.700,00 kg și maxim 10.000,00 kg Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii - 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 1.925,00 kg – max. 2.500,00 kg. 2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 1.925,00 kg – max. 2.500,00 kg. 3) 01.07.2020 - 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 1.925,00 kg – max. 2.500,00 kg.4) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 1.925,00 kg – max. 2.500,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 30.000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fructe proaspete - Mere

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
03222000 Vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Fructe proaspete - Mere va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse minim 12.800,00 kg și maxim 16.700,00 kg Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii - 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 3.200,00 kg – max. 4.175,00 kg. 2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 3.200,00 kg – max. 4.175,00 kg. 3) 01.07.2020 - 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 3.200,00 kg – max. 4.175,00 kg. 4) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 3.200,00 kg – max. 4.175,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 10.437,50 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cartofi

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
03212100 Aardappelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Cartofi va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse minim 106.500,00 kg și maxim 132.000,00 kg. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii - 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 26.625,00 kg – max. 33.000,00 kg.2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 26.625,00 kg – max. 33.000,00 kg. 3) 01.07.2020 - 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 26.625,00 kg – max. 33.000,00 kg. 4) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 26.625,00 kg – max. 33.000,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 66.000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de vită refrigerată - pulpă spate fără os şi pulpă faţă (spată) fără os.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15111100 Rundvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Carne de vită refrigerată - pulpă spate fără os şi pulpă faţă – spată - fără os va fi încheiat pentru perioada 01.04.2020 - 31.12.2020. Cantitate produse: minim 5.900,00 kg – maxim 12.500,00 kg. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 1.966,00 kg – max. 4.166,00 kg; 2) 01.07.2020 - 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 1.966,00 kg – max. 4.166,00 kg; 3) 01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 1.968,00 kg – max. 4.168,00 kg; Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 87.528,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Slănină refrigerată

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15131220 Bacon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Slănină refrigerată va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse minim 2.890,00 kg – maxim 3.275,00 kg. Frecvența si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii – 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 722,00 kg – max. 818,00 kg; 2) 01.04.2020 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 722,00 kg – max. 818,00 kg; 3) 01.07.2020 – 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 722,00 kg – max. 818,00 kg; 4)01.10.2020 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 724,00 kg – max. 821,00 kg. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 2.463,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de pasăre (pulpe pui fără spate congelate)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Carne de pasăre (pulpe pui fără spate congelate) va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse: minim 1.700,00 kg – maxim 2.500,00 kg. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui o data la 3 (trei) luni cu reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii – 31.03.2020 contract subsecvent pentru minim 425,00 kg – maxin 625,00 kg; 2.) 01.04.2020 – 30.06.2020 contract subsecvent pentru minim 425,00 kg – maxim 625,00 kg;3) 01.07.2020 – 30.09.2020 contract subsecvent pentru minim 425,00 kg – maxim 625,00 kg; 4) 01.10.2020 – 31.12.2020 contract subsecvent pentru minim 425,00 kg – maxim 625,00 kg;. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 5.312,50 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brânză telemea maturată din lapte vacă, grăsime raportată la substanță uscată min 42 %

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15540000 Kaasproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Produsele se vor livra la sediul Penitenciarului Vaslui din str. Avicola, nr. 2, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul cadru de furnizare Brânză telemea maturată din lapte vacă, grăsime raportată la substanță uscată min 42 %, va fi încheiat pentru anul 2020. Cantitate produse: minim 5.360,00 kg – maxim 10.720,00 kg. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi încheiat cu ofertantul semnatar al acordului cadru clasat pe primul loc. Contractele subsecvente urmatoare se vor atribui prin reluarea competitiei prin licitatie electronica, criteriul de atribuire fiind ”pretul cel mai scazut”. Contracte subsecvente: 1)) imediat după finalizarea procedurii - 31.03.2020 contract subsecvent pentru min. 974,00 kg – max. 1.951.00 kg; 2) 01.04 - 30.06.2020 contract subsecvent pentru min. 1.462.00 kg – max. 2.923,00 kg.3) 01.07 - 30.09.2020 contract subsecvent pentru min. 1.462,00 kg – max. 2.923,00 kg; 4) 01.10 - 31.12.2020 contract subsecvent pentru min. 1.462,00 kg – max. 2.923,00 kg. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit este de 33.614,50 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058688
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29593 / 26.05.2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne porc refrigerată – pulpă spate cu os şi pulpă faţă (spată) cu os

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NICBAC PROD
Nationaal identificatienummer: RO 9817750
Postadres: Strada PRINCIPALA, Nr. 1221
Plaats: Nicolae Balcescu
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 607355
Land: Roemenië
E-mail: nic_bac_prod@yahoo.com
Telefoon: +40 234214994
Fax: +40 234214994
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 324 800.00 RON
Laagste offerte: 324 800.00 RON / Hoogste offerte: 324 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29605 / 26.05.2020
Perceel nr.: 7
Benaming:

Preparate din carne – salam de vară

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SALTEMPO S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 3119988
Postadres: Strada Calea Prutului, Nr. 87A
Plaats: Galati
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800513
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@saltempo.ro
Telefoon: +40 263406363/ +40 236406363
Fax: +40 263406364/ +40 236406364
Internetadres: www.saltempo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 RON
Laagste offerte: 106 400.00 RON / Hoogste offerte: 106 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29595 / 26.05.2020
Perceel nr.: 5
Benaming:

Cartofi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10125699
Postadres: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Land: Roemenië
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefoon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMA FRUCT CP
Nationaal identificatienummer: 28103545
Postadres: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 727314
Land: Roemenië
E-mail: amafructcp@gmail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: https://www.amafructcp.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RULTRANS INDUSTRY 93 SRL
Nationaal identificatienummer: 37462580
Postadres: Strada Petru Rareş, Nr. 36
Plaats: Barlad
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 731010
Land: Roemenië
E-mail: rultransindustry93@yahoo.com
Telefoon: +40 745304059
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DOIMAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6488610
Postadres: Strada Dacia, Nr. 149
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200047
Land: Roemenië
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefoon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Internetadres: www.doimancom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 000.00 RON
Laagste offerte: 215 160.00 RON / Hoogste offerte: 260 040.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29600 / 26.05.2020
Perceel nr.: 6
Benaming:

Fructe proaspete - Mere

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DOIMAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6488610
Postadres: Strada Dacia, Nr. 149
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200047
Land: Roemenië
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefoon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Internetadres: www.doimancom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10125699
Postadres: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Land: Roemenië
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefoon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMA FRUCT CP
Nationaal identificatienummer: 28103545
Postadres: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 727314
Land: Roemenië
E-mail: amafructcp@gmail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
Internetadres: https://www.amafructcp.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RULTRANS INDUSTRY 93 SRL
Nationaal identificatienummer: 37462580
Postadres: Strada Petru Rareş, Nr. 36
Plaats: Barlad
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 731010
Land: Roemenië
E-mail: rultransindustry93@yahoo.com
Telefoon: +40 745304059
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 750.00 RON
Laagste offerte: 39 746.00 RON / Hoogste offerte: 41 249.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29591 / 26.05.2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Carne de pasăre (pulpe pui fără spate congelate)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SALTEMPO S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 3119988
Postadres: Strada Calea Prutului, Nr. 87A
Plaats: Galati
NUTS-code: RO224 Galaţi
Postcode: 800513
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@saltempo.ro
Telefoon: +40 263406363/ +40 236406363
Fax: +40 263406364/ +40 236406364
Internetadres: www.saltempo.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 250.00 RON
Laagste offerte: 21 000.00 RON / Hoogste offerte: 21 250.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29606 / 26.05.2020
Perceel nr.: 8
Benaming:

Slănină refrigerată

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NICBAC PROD
Nationaal identificatienummer: RO 9817750
Postadres: Strada PRINCIPALA, Nr. 1221
Plaats: Nicolae Balcescu
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 607355
Land: Roemenië
E-mail: nic_bac_prod@yahoo.com
Telefoon: +40 234214994
Fax: +40 234214994
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 825.00 RON
Laagste offerte: 9 825.00 RON / Hoogste offerte: 9 825.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29590 / 26.05.2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Brânză telemea maturată din lapte vacă, grăsime raportată la substanță uscată min 42 %

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ZIM Prestserv
Nationaal identificatienummer: 40409781
Postadres: Strada Minerului, Nr. 35
Plaats: Moinesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Land: Roemenië
E-mail: office.zimprestserv@yahoo.com
Telefoon: +40 744789481
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DOIMAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6488610
Postadres: Strada Dacia, Nr. 149
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200047
Land: Roemenië
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefoon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Internetadres: www.doimancom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FILVAS SERVCOM
Nationaal identificatienummer: RO17975603
Postadres: Strada Peneş Curcanu, Nr. 237
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730159
Land: Roemenië
E-mail: cip_1994@yahoo.com
Telefoon: +40 744184904
Fax: +40 335411481
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 280.00 RON
Laagste offerte: 106 128.00 RON / Hoogste offerte: 123 280.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29607 / 26.05.2020
Perceel nr.: 9
Benaming:

Subproduse de porc refrigerate (cap și picioare)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NICBAC PROD
Nationaal identificatienummer: RO 9817750
Postadres: Strada PRINCIPALA, Nr. 1221
Plaats: Nicolae Balcescu
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 607355
Land: Roemenië
E-mail: nic_bac_prod@yahoo.com
Telefoon: +40 234214994
Fax: +40 234214994
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 414.00 RON
Laagste offerte: 11 414.00 RON / Hoogste offerte: 11 414.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29594 / 26.05.2020
Perceel nr.: 4
Benaming:

Carne de vită refrigerată - pulpă spate fără os şi pulpă faţă (spată) fără os.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NICBAC PROD
Nationaal identificatienummer: RO 9817750
Postadres: Strada PRINCIPALA, Nr. 1221
Plaats: Nicolae Balcescu
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 607355
Land: Roemenië
E-mail: nic_bac_prod@yahoo.com
Telefoon: +40 234214994
Fax: +40 234214994
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 500.00 RON
Laagste offerte: 262 500.00 RON / Hoogste offerte: 262 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Penitenciarul Vaslui
Postadres: Str. Avicola nr. 2, ROMÂNIA, email:pvaslui@anp.gov.ro, telefon: +40 235322510, Fax: +40 0235322135, adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL) www.anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/
Plaats: Muntenii de Jos
Postcode: 737365
Land: Roemenië
E-mail: pvaslui@anp.gov.ro
Telefoon: +40 235322510
Fax: +40 235322135
Internetadres: www.anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020