Leveringen - 256411-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Snijbloemen

2020/S 106-256411

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sjöfartsverket
Nationaal identificatienummer: 202100-0654
Postadres: Östra Promenaden 7
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 601 78
Land: Zweden
Contactpersoon: Angelica Dungsjö Claar
E-mail: angelica.dungsjoclaar@sjofartsverket.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sjofartsverket.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Växter & snittblommor

Referentienummer: 20-00944
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121200 Snijbloemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser köp av snittblommor, buketter samt krukväxter som ska kunna levereras till deltagande myndigheters lokaler i hela landet.

Parter i detta ramavtal är:

Sjöfartsverket, organisationsnummer 202100-0654

Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225

Transportstyrelsen, organisationsnummer 202100-6099

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser köp av snittblommor, buketter samt krukväxter som ska kunna levereras till deltagande myndigheters lokaler i hela landet. Parter i detta ramavtal är: Sjöfartsverket, organisationsnummer 202100-0654 Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225 Transportstyrelsen, organisationsnummer 202100-6099

Leverans ska även vara möjlig till anställdas hemadresser. Myndigheterna ska ha möjlighet att beställa fyra (4) stycken olika sorters buketter, en (1) stycken krukväxt samt buketter eller andra blomsterarrangemang till speciella tillfällen. Till exempel begravning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 557 750.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121210 Bloemstukken
03451000 Planten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser köp av snittblommor, buketter samt krukväxter som ska kunna levereras till deltagande myndigheters lokaler i hela landet.

Parter i detta ramavtal är:

Sjöfartsverket, organisationsnummer 202100-0654

Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225

Transportstyrelsen, organisationsnummer 202100-6099

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser köp av snittblommor, buketter samt krukväxter som ska kunna levereras till deltagande myndigheters lokaler i hela landet. Parter i detta ramavtal är: Sjöfartsverket, organisationsnummer 202100-0654 Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225 Transportstyrelsen, organisationsnummer 202100-6099

Leverans ska även vara möjlig till anställdas hemadresser. Myndigheterna ska ha möjlighet att beställa fyra (4) stycken olika sorters buketter, en (1) stycken krukväxt samt buketter eller andra blomsterarrangemang till speciella tillfällen. Till exempel begravning.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-112975
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norr Mälarstrands Blommor Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556613-9068
Postadres: Norr Mälarstrand 30
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 112 20
Land: Zweden
E-mail: butiken@norrmalarstrandsblommor.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 557 750.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 557 750.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020