Leveringen - 256419-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Uitrusting voor industriële procesregeling

2020/S 106-256419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Nationaal identificatienummer: 68378271
Postadres: Na Slovance 1999/2
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 182 21
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Václav Kafka
E-mail: kafkav@fzu.cz
Telefoon: +420 266052751
Fax: +420 286890527

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fzu.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Věda a výzkum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PVD deposition system (PVD depoziční zařízení)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38810000 Uitrusting voor industriële procesregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 308 407.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31711421 Magnetrons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-086974

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

PVD deposition system (PVD depoziční zařízení)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AJA International, Inc.
Nationaal identificatienummer: 043493550
Postadres: 809 Country Way
Plaats: North Scituate
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: MA 02066
Land: Verenigde Staten
E-mail: topgun@ajaint.com
Telefoon: +1 7815457365
Fax: +1 7815454105

Internetadres: http://www.ajaint.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 308 407.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020