Leveringen - 256421-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Regensburg: Diepvriesproducten

2020/S 106-256421

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz
Postadres: Albertus-Magnus-Str. 4
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 93053
Land: Duitsland
E-mail: zentraleinkauf@stwno.de
Telefoon: +49 9419434192
Fax: +49 9419431936

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Belieferung von Fleisch TK

Referentienummer: F-04-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15896000 Diepvriesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung über die Belieferung von Fleisch TK, mit höchstens drei Unternehmen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 586 561.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1 Geflügelfleisch TK

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE22A Rottal-Inn
NUTS-code: DE224 Deggendorf
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belieferung mit Geflügelfleischprodukten TK.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aussehen, Geruch gegart, Konsistenz gegart, Geschmack gegart / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2 Rindfleisch TK

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE22A Rottal-Inn
NUTS-code: DE224 Deggendorf
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belieferung mit Rindfleischprodukten TK.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aussehen, Geruch gegart, Konsistenz gegart, Geschmack gegart / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 3 Schweinefleisch TK

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE22A Rottal-Inn
NUTS-code: DE224 Deggendorf
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belieferung mit Schweinefleischprodukten TK.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aussehen, Geruch gegart, Konsistenz gegart, Geschmack gegart / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 4 Suppeneinlage Fleisch TK

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE22A Rottal-Inn
NUTS-code: DE224 Deggendorf
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belieferung mit Suppeneinlagen Fleisch TK.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 063-150407
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1 Geflügelfleisch TK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xaver Troiber e. K.
Plaats: Hofkirchen
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Postcode: 94544
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 274 855.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2 Rindfleisch TK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xaver Troiber e. K.
Plaats: Hofkirchen
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Postcode: 94544
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 095.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Los 3 Schweinefleisch TK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xaver Troiber e. K.
Plaats: Hofkirchen
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Postcode: 940544
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xaver Troiber e. K.
Plaats: Hofkirchen
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Postcode: 94544
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201 594.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Los 4 Suppeneinlage Fleisch TK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xaver Troiber e. K.
Plaats: Hofkirchen
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Postcode: 94544
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 017.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 981531277
Fax: +49 9851531837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020