Leveringen - 256423-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Leipzig: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

2020/S 106-256423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Leipzig, Hauptamt
Postadres: Martin-Luther-Ring 4-6
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 04109
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abt. Einkauf/Vergabe
E-mail: zas-vol@leipzig.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.leipzig.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kostenstellenbelieferung mit Leuchtmitteln und Steckdosenleisten

Referentienummer: L-10.62-2020-00010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kostenstellenbelieferung mit Leuchtmitteln und Steckdosenleisten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Leipzig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kostenstellenbelieferung mit Leuchtmitteln und Steckdosenleisten mit einem geschätzten jährlichen Wertumfang von ca. 260 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089528
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kostenstellenbelieferung mit Leuchtmitteln und Steckdosenleisten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oskar Böttcher GmbH & Co.KG
Postadres: Inselstraße 30-32
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 04103
Land: Duitsland
E-mail: g.jarke@obeta.de
Telefoon: +49 341-337555-0
Fax: +49 341-337555-20
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020