Leveringen - 256426-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Cacia: Diverse pijpfittingen

2020/S 106-256426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas da Região de Aveiro (AdRA), S. A.
Nationaal identificatienummer: 509107630
Postadres: Travessa Rua da Paz, 4
Plaats: Cacia (Aveiro)
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
Postcode: 3801-101
Land: Portugal
E-mail: adra@adp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.adra.pt
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploração/Gestão de serviços de água e saneamento

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 49/2019_CL-ARM — Aquisição de acessórios de latão

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44167000 Diverse pijpfittingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 179-435420

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

CP 49/2019_CL-ARM — Aquisição de acessórios de latão

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020