Leveringen - 256428-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Smolyan: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 106-256428

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovno uchilishte „Yuriy Gagarin“, gr. Smolyan
Nationaal identificatienummer: 000607598
Postadres: ul. „Georgi Kirkov“ No. 10, obsht. Smolyan, obl. Smolyan
Plaats: Smolyan
NUTS-code: BG424 Смолян
Postcode: 4700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Yordanka Dyulgerova
E-mail: petoou_sm@abv.bg
Telefoon: +359 30169743
Fax: +359 30169743
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ou-gagarin.com/obshhestvena-por-chka-za-gorivo/
Adres van het kopersprofiel: http://ou-gagarin.com/obshhestvena-por-chka-za-gorivo/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на течно гориво за отопление.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Смолян по писмени заявки до франко склада на възложителя с осигурен транспорт от изпълнителя.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 75 780.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000 Brandstoffen
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
09134000 Gasolie
09134200 Dieselbrandstof
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG424 Смолян
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Смолян, ул. „Георги Кирков“ № 10, общ. Смолян, обл. Смолян

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Смолян по писмени заявки до франко склада на възложителя с осигурен транспорт от изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Естество на стоката, предмет на настоящата поръчка, се търгува на стокова борса съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите — ПМС № 347/08.12.2016 Г. &3 от ЗР. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП приложим ред за сключване на договор в този случай е Законът за стоковите борси и тържища и сделката ще се извърши на стоково борса. Предвид обстоятелството, че са налице условията за провеждане на договаряне без обявление по предвидения в ЗОП ред за този тип процедура, безспорно е налице възможността възложителят да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 602
Benaming:

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Смолян

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тера Корп“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131565689
Postadres: ул. „Бачо Киро“ № 49, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: terakorp@mail.bg
Telefoon: +359 885225230
Fax: +359 885225230
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 780.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020