Leveringen - 256433-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Netwerkcomponenten

2020/S 106-256433

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.
Nationaal identificatienummer: 03630919
Postadres: Na Vápence 915/14
Plaats: Praha 3
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 130 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Andrea Krátošková
E-mail: verejnezakazky@spcss.cz
Telefoon: +420 225515432

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spcss.cz

Adres van het kopersprofiel: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Poskytování IT služeb datového centra

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozšíření SAN switchů II

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000 Netwerkcomponenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření 4 kusů stávajících switchů Hitachi Brocade 6520 o 48 portů každý, a to dodáním 4 kusů licencí „Hitachi Brocade 6520 - Full Ports on Demand license - additional 48 port upgrade license“ a 192 kusů originálních 16 GB Multimode SFP modulů pro switch Hitachi Brocade 6520 od výrobce switche, včetně provedení aktivace licencí u výrobce Hitachi Vantara pomocí účtu Zadavatele a jejich vložení do swichů a instalace SFP modulů a zprovoznění rozšíření jako celku bez přerušení provozu a dostupnosti switchů. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění podpory rozšíření v souladu s podporou od stávajícího poskytovatele podpory předmětných switchů do 29. 6. 2024, včetně podpory výrobce Hitachi Vantara. Zadavatel, připouští variantní splnění předmětu veřejné zakázky, kdy zadavatel požaduje dodání 4 (čtyř) kusů FC SAN switchů OEM Brocade 6520, kdy všechny budou vyhovovat požadavkům dle čl. 3.1.1 Dokumentace.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 001 244.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237280 Toebehoren voor stroomvoorziening
72268000 Leveren van software
71336000 Diensten voor technische ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění a dodání předmětu veřejné zakázky bude sídlo zadavatele, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření 4 kusů stávajících switchů Hitachi Brocade 6520 o 48 portů každý, a to dodáním 4 kusů licencí „Hitachi Brocade 6520 - Full Ports on Demand license - additional 48 port upgrade license“ a 192 kusů originálních 16 GB Multimode SFP modulů pro switch Hitachi Brocade 6520 od výrobce switche, včetně provedení aktivace licencí u výrobce Hitachi Vantara pomocí účtu Zadavatele a jejich vložení do swichů a instalace SFP modulů a zprovoznění rozšíření jako celku bez přerušení provozu a dostupnosti switchů. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění podpory rozšíření v souladu s podporou od stávajícího poskytovatele podpory předmětných switchů do 29. 6. 2024, včetně podpory výrobce Hitachi Vantara. Zadavatel, připouští variantní splnění předmětu veřejné zakázky, kdy zadavatel požaduje dodání 4 (čtyř) kusů FC SAN switchů OEM Brocade 6520, kdy všechny budou vyhovovat požadavkům dle čl. 3.1.1 Dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122991
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozšíření SAN switchů II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 3S.cz, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27683273
Postadres: Eliášova 1055/25
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
E-mail: obchod@3s.cz
Telefoon: +420 511134117

Internetadres: https://3s.cz/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 250 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 001 244.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020