Leveringen - 256435-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 106-256435

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postadres: ul. Obornicka 100-102
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-984
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Gawrysiak
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261656244
Fax: +48 261656228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://2wog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów i części zamiennch do pojazdów

Referentienummer: CZOŁG-SAM/899/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów i części zamiennych do pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące Załączniki do SIWZ:

— Załączniki nr 1.1–1.3 – formularze ofertowe,

— Załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 260 162.61 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów i części zamiennych do pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące Załączniki do SIWZ:

— Załączniki nr 1.1 formularz ofertowy,

— Załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość kary umownej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów i części zamiennych do pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące Załączniki do SIWZ:

— Załączniki nr 1.1 formularz ofertowy,

— Załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość kary umownej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów i części zamiennych do pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące Załączniki do SIWZ:

— Załączniki nr 1.3 formularz ofertowy,

— Załącznik nr 2 – wzór umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość kary umownej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 008-013283
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Starkop Leszek Kucharski Sp. J.
Postadres: al. Niepodległości 74c
Plaats: Starachowice
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postcode: 27-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motorpol Sławomir Falkowski
Postadres: ul. Traugutta 2
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postcode: 59-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dachy Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Wójta Henryka 45
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postcode: 59-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamóweń Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020