Leveringen - 256437-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Mangalia: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256437

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia
Nationaal identificatienummer: 4515565
Postadres: Str. Mircea cel Bătrân nr. 2
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Rezeanu
E-mail: office@balnear.net
Telefoon: +40 241751337
Fax: +40 241751759
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.balnear.net
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sanatoriu
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare alimente

Referentienummer: 1.1.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Furnizare alimente” – prin incheiarea unui acord-cadru de furnizare cu trei operatori economici. Acordul-cadru încetează să producă efecte după expirarea termenului de 24 de luni sau după achizitionarea cantităţilor maxime.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 057 655.72 RON / Hoogste offerte: 6 474 164.80 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL X – paine si cozonac

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de paine si cozonac

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL V – carne pasare refrigerata si congelata, oua

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de carne pasare refrigerata si congelata, oua

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL XII – ulei

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de ulei

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL XI – produse de morarit si paste fainoase

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de produse de morarit si paste fainoase

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL II – PRODUSE LACTATE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de produse lactate

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL III – conserve de alimente

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de conserve de alimente

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL I – legume, legume congelate, fructe si fructe cu coaja tropicala

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, legume, legume congelate, fructe si fructe cu coaja tropicala

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL IV – preparate pe baza de carne

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de preparate pe baza de carne

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL XIV – PRODUSE DE COFETARIE

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de produse de cofetarie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL XIII – ciocolata si produse zaharoase

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de ciocolata si produse zaharoase

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL VII – carne de porc

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de carne de porc

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL VIII – CARNE DE PESTE

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de carne de peste

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL IX – amestecuri de condimente, otet, mustar, ceai, apa

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea, de amestecuri de condimente, otet, mustar, ceai

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTUL VI – carne de vita

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia str. Mircea cel Batran nr 2 loc Mangalia jud Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul contractului consta in furnizarea de carne de vita

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-045705
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 77
Perceel nr.: 5
Benaming:

LOTUL V – carne pasare refrigerata si congelata, oua

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GEOCOR TRADE IMP-EXP
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Strada 1 Mai, Nr. 106
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVI-GIIS S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2553570
Postadres: Strada abatorului, Nr. 1
Plaats: Mihaesti
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 247388
Land: Roemenië
E-mail: avi_giis@yahoo.com
Telefoon: +40 250738516/+40 730588644
Fax: +40 250738516
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MATRA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6287579
Postadres: Strada B-DUL MUNCII, Nr. 11
Plaats: Scornicesti
NUTS-code: RO414 Olt
Postcode: 235600
Land: Roemenië
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefoon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 914 200.00 RON
Laagste offerte: 572 100.00 RON / Hoogste offerte: 689 762.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 79
Perceel nr.: 7
Benaming:

LOTUL VII – carne de porc

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVI-GIIS S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2553570
Postadres: Strada abatorului, Nr. 1
Plaats: Mihaesti
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 247388
Land: Roemenië
E-mail: avi_giis@yahoo.com
Telefoon: +40 250738516/+40 730588644
Fax: +40 250738516
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MATRA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6287579
Postadres: Strada B-DUL MUNCII, Nr. 11
Plaats: Scornicesti
NUTS-code: RO414 Olt
Postcode: 235600
Land: Roemenië
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefoon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 718 900.00 RON
Laagste offerte: 528 300.00 RON / Hoogste offerte: 598 704.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 10
Benaming:

LOTUL X – paine si cozonac

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC AMINA BAKERY SRL
Nationaal identificatienummer: 31231005
Postadres: Strada STR. STEFAN CEL MARE, Nr. 0
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
E-mail: elenagsi@yahoo.com
Telefoon: +40 743334435
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 376.00 RON
Laagste offerte: 297 750.00 RON / Hoogste offerte: 297 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 61
Perceel nr.: 14
Benaming:

LOTUL XIV – PRODUSE DE COFETARIE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIZANTEMA
Nationaal identificatienummer: 1889786
Postadres: Strada Cibinului, Nr. 8BIS
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900161
Land: Roemenië
E-mail: ionmunteanu2003@yahoo.com
Telefoon: +40 722622448
Fax: +40 241638001
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 760.00 RON
Laagste offerte: 340 000.00 RON / Hoogste offerte: 340 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 57
Perceel nr.: 3
Benaming:

LOTUL III – conserve de alimente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CELLMAR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8656435
Postadres: Strada M.I.DOBROGEANU, Nr. 83
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
E-mail: contact.cellmar@gmail.com
Telefoon: +40 241751177
Fax: +40 241751177
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GRANBIS
Nationaal identificatienummer: RO 6115158
Postadres: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900016
Land: Roemenië
E-mail: granbis_cta@yahoo.com
Telefoon: +40 241626310
Fax: +40 241626310
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 487 900.00 RON
Laagste offerte: 272 800.00 RON / Hoogste offerte: 350 340.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 78
Perceel nr.: 6
Benaming:

LOTUL VI – carne de vita

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MATRA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6287579
Postadres: Strada B-DUL MUNCII, Nr. 11
Plaats: Scornicesti
NUTS-code: RO414 Olt
Postcode: 235600
Land: Roemenië
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefoon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVI-GIIS S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2553570
Postadres: Strada abatorului, Nr. 1
Plaats: Mihaesti
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 247388
Land: Roemenië
E-mail: avi_giis@yahoo.com
Telefoon: +40 250738516/+40 730588644
Fax: +40 250738516
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 539 400.00 RON
Laagste offerte: 353 700.00 RON / Hoogste offerte: 392 880.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42
Perceel nr.: 8
Benaming:

LOTUL VIII – CARNE DE PESTE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GRANBIS
Nationaal identificatienummer: RO 6115158
Postadres: Strada Speranţia Theodor, Nr. 60
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900016
Land: Roemenië
E-mail: granbis_cta@yahoo.com
Telefoon: +40 241626310
Fax: +40 241626310
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A&L EVENTS & SERVICES
Nationaal identificatienummer: RO18213672
Postadres: Strada Glinka Mihail Ivanovici, comp., Nr. 10, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020216
Land: Roemenië
E-mail: a_l_events@yahoo.com
Telefoon: +40 733599500
Fax: +40 212313855
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 748 000.00 RON
Laagste offerte: 732 000.00 RON / Hoogste offerte: 747 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 69
Perceel nr.: 9
Benaming:

LOTUL IX – amestecuri de condimente, otet, mustar, ceai, apa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CELLMAR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8656435
Postadres: Strada M.I.DOBROGEANU, Nr. 83
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
E-mail: contact.cellmar@gmail.com
Telefoon: +40 241751177
Fax: +40 241751177
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 170.00 RON
Laagste offerte: 66 132.00 RON / Hoogste offerte: 67 450.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 65
Perceel nr.: 11
Benaming:

LOTUL XI – produse de morarit si paste fainoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CELLMAR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8656435
Postadres: Strada M.I.DOBROGEANU, Nr. 83
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
E-mail: contact.cellmar@gmail.com
Telefoon: +40 241751177
Fax: +40 241751177
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 920.00 RON
Laagste offerte: 66 798.00 RON / Hoogste offerte: 99 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 82
Perceel nr.: 2
Benaming:

LOTUL II – PRODUSE LACTATE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GEOCOR TRADE IMP-EXP
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Strada 1 Mai, Nr. 106
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DELTALACT S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 2646564
Postadres: Strada Prislav, Nr. 164
Plaats: Tulcea
NUTS-code: RO225 Tulcea
Postcode: 820013
Land: Roemenië
E-mail: deltalact@yahoo.com
Telefoon: +40 723516145
Fax: +40 240/514174
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 763 584.00 RON
Laagste offerte: 51 455.72 RON / Hoogste offerte: 593 235.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80
Perceel nr.: 4
Benaming:

LOTUL IV – preparate pe baza de carne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVI-GIIS S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2553570
Postadres: Strada abatorului, Nr. 1
Plaats: Mihaesti
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 247388
Land: Roemenië
E-mail: avi_giis@yahoo.com
Telefoon: +40 250738516/+40 730588644
Fax: +40 250738516
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GEOCOR TRADE IMP-EXP
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Strada 1 Mai, Nr. 106
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MATRA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6287579
Postadres: Strada B-DUL MUNCII, Nr. 11
Plaats: Scornicesti
NUTS-code: RO414 Olt
Postcode: 235600
Land: Roemenië
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefoon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 055 500.00 RON
Laagste offerte: 720 600.00 RON / Hoogste offerte: 1 022 378.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 68
Perceel nr.: 13
Benaming:

LOTUL XIII – ciocolata si produse zaharoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GEOCOR TRADE IMP-EXP
Nationaal identificatienummer: 14255365
Postadres: Strada 1 Mai, Nr. 106
Plaats: Constanta
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900455
Land: Roemenië
E-mail: office@geocor.ro
Telefoon: +40 729036781
Fax: +40 372879540
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 200.00 RON
Laagste offerte: 157 800.00 RON / Hoogste offerte: 298 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Perceel nr.: 12
Benaming:

LOTUL XII – ulei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25347278
Postadres: Strada Ornamentului, Nr. 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041805
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@olymel.ro
Telefoon: +40 733681261
Fax: +40 021/4601706
Internetadres: www.domeniu.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 000.00 RON
Laagste offerte: 48 860.00 RON / Hoogste offerte: 49 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 1
Benaming:

LOTUL I – legume, legume congelate, fructe si fructe cu coaja tropicala

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MARGES FAMILY
Nationaal identificatienummer: RO33531378
Postadres: Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 4
Plaats: Mangalia
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 905500
Land: Roemenië
E-mail: margestfamily@yahoo.com
Telefoon: +40 764162295
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804
Internetadres: www.stedyan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 158 104.00 RON
Laagste offerte: 849 360.00 RON / Hoogste offerte: 926 165.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020