Leveringen - 256441-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Lissabon: Vasculaire protheses

2020/S 106-256441

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508481287
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
E-mail: compras@chln.min-saude.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saphety.com/pt-PT/saphetygov

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais custom made durante 2020

Referentienummer: 202A000014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184200 Vasculaire protheses
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 660 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-045698

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 202A00014
Benaming:

Aquisição de endopróteses tóraco-abdominais custom made durante 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biosonda, Lda.
Postadres: Rua Doutor Francisco Sousa Tavares, 11-A
Plaats: Amadora
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2720-198
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020