Leveringen - 256443-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 106-256443

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvoto na obrazovanieto i naukata
Nationaal identificatienummer: 000695114
Postadres: bul. „Knyaz Al. Dondukov“ No. 2A
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stela Koleva
E-mail: s.koleva@mon.bg
Telefoon: +359 29217459
Fax: +359 29217612

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mon.bg

Adres van het kopersprofiel: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?8M0JZkqd7SHjIR8nSFD4ACXToJeWxS9ND+hqkQseTlDmr8IxscRR2vpfIsXHwHlBV0HUag/94QJs6dyKZ5jvxM3f4j4Dod4QLWstZJooTGw=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на... Продължава в поле VI.3).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата обществена поръчка е насочена към извършване на доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на МОН и изпълняваните от него политики и проекти.

Процедурата е разделена на 4 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение, в което не са определени всички условия, с до трима изпълнители.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 515 832.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на БЪЛГАРИЯ, като изпълнителят следва да извърши доставката на оборудването до склада на възложителя, съответно до склада на посочено от възложителя лице (детска градина, училище и т.н.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на следните продукти:

— допълнителни дискови шасита и портове, разширяване капацитета за съхранение и надграждане на съществуващата платформа за управление на наличните масиви за съхранение на данни,

— разширение и доокомплектоване на налична система за архивиране — допълнителни функционалности на платформата за управление на бекъп и архивиране, допълнителен модул за архивиране и допълнителни дискови шасита за системите за архивиране.

Подлежащите на доставка продукти, предмет на договора, включва доставка на 12 бр. допълнителни модули за архивиране

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-102367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д01-121
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на 12 бр. допълнителни модули за архивиране

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Стемо“ ООД
Nationaal identificatienummer: 817080126
Postadres: ул. „Николаевска“ № 48
Plaats: Габрово
NUTS-code: BG322 Габрово
Postcode: 5300
Land: Bulgarije
E-mail: sf.office@stemo.bg
Telefoon: +359 28162300
Fax: +359 28162303
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 832.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължава от поле II.1.1):... Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти по 4 обособени позиции

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020