Leveringen - 256446-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Arad: Ontsmettingsmiddelen

2020/S 106-256446

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Nationaal identificatienummer: 3519879
Postadres: Str. Spitalului nr. 1
Plaats: Arad
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 310031
Land: Roemenië
Contactpersoon: Diana Lavinia Lina
E-mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telefoon: +40 257211233
Fax: +40 257211233

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scjarad.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziționare dezinfectante-biocide și dispozitive medicale (patru loturi)

Referentienummer: 3519879_2019_PAAPD1065563
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achiziției vizează achizitia de dezinfectante-biocide si dispozitive medicale in conditiile precizate in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 354 298.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421 Arad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini si centralizatorului.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent pentru acest lot sunt precizate in caietul de sarcini si centralizatorul publicate in sectiunea „Documentatie de atribuire”.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 3 – Produs pentru dezinfecția prin imersie și curățarea enzimatică a instrumentarului medical

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421 Arad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini si centralizatorului.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent pentru acest lot sunt precizate in caietul de sarcini si centralizatorul publicate in sectiunea „Documentatie de atribuire”.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421 Arad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini si centralizatorului.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent pentru acest lot sunt precizate in caietul de sarcini si centralizatorul publicate in sectiunea „Documentatie de atribuire”.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul 4 – Șervețele impregnate cu dezinfectant de nivel înalt pentru dezinfecția și curățarea suprafețelor dispozitivelor medicale

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421 Arad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini si centralizatorului.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent pentru acest lot sunt precizate in caietul de sarcini si centralizatorul publicate in sectiunea „Documentatie de atribuire”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-109546
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42286
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 176.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42426
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 100.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42427
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 750.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42003
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Laagste offerte: 1 269 120.00 RON / Hoogste offerte: 1 269 120.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42002
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Romchim S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 11307680
Postadres: Str. Câmpului nr. 18
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540175
Land: Roemenië
E-mail: office@romchim.ro
Telefoon: +40 365805813
Fax: +40 365805808

Internetadres: www.romchim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Laagste offerte: 145 000.00 RON / Hoogste offerte: 280 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42097
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 194.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42096
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 660.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41218
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 992.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41219
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 365.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41594
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 095.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41595
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul 2 – Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe – tablete clorigene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 387 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 256.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41825
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lotul 4 – Șervețele impregnate cu dezinfectant de nivel înalt pentru dezinfecția și curățarea suprafețelor dispozitivelor medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimedik Impex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 30410916
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 184, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021343
Land: Roemenië
E-mail: office_unimedik@yahoo.ro
Telefoon: +40 724343334
Fax: +40 314382124

Internetadres: www.unimedik.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 691 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41826
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafețe și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 510.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42011
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul 1 – Dezinfectant rapid prin pulverizare pentru suprafete și dispozitive medicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Postadres: Str. Andreny Karoly nr. 2-4
Plaats: Arad
Postcode: 310037
Land: Roemenië
E-mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telefoon: +40 257211233
Fax: +40 257211233

Internetadres: www.scjarad.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020