Leveringen - 256451-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sucha Beskidzka: Laboratoriumreagentia

2020/S 106-256451

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Szpitalna 22
Plaats: Sucha Beskidzka
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Telefoon: +48 338723323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu

Referentienummer: ZOZ.V.010/DZP/02/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu:

— pakiet nr 1 – immunochemia i biochemia,

— pakiet nr 2 – hematologia i koaguologia,

— pakiet nr 3 – barkody,

— pakiet nr 4 – bakteriologia,

— pakiet nr 5 – autoimmunologia i borelioza,

— pakiet nr 6 – równowaga kwasowo-zasadowa i jonogramy,

— pakiet nr 7 – serologia transfuzjologiczna,

— pakiet nr 8 – serologia transfuzjologiczna manualna,

— pakiet nr 9 – analityka i elektroforeza,

— pakiet nr 10 – testy analityczne,

— pakiet nr 11 – sprzęt 1x,

— pakiet nr 12 – bakteriologia testy,

— pakiet nr 13 – system do pobierania krwi aspiracyjno-próżniowy,

— pakiet nr 14 – parametry krytyczne Szpitalny Oddział Ratunkowy,

— pakiet nr 15 – parametry krytyczne OAiIT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 454 720.43 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1 – immunochemia i biochemia

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 2 – hematologia i koaguologia

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199700 Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 3 – barkody

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę barkodów określonych w załączniku

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 4 – bakteriologia

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników określonych w załączniku,

• dostawę, montaż i dzierżawę aparatu do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz aparatu do posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych, kompatybilnych z aparatami będącymi własnością Zamawiającego oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań

• serwis analizatorów Vitek2 compact, Bact Alert 3 D, będących własnością ZOZ.

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 5 – autoimmunologia i borelioza

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 6 – równowaga kwasowo-zasadowa i jonogramy

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 7 – serologia transfuzjologiczna

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 8 – serologia transfuzjologiczna manualna

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 9 – analityka i elektroforeza

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 10 – testy analityczne

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do testów alergologicznych oraz zapewnienia pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres

Trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 11 – sprzęt 1x

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 12 – bakteriologia testy

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę testów, krążków, szczepów określonych w załączniku,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 13 – system do pobierania krwi aspiracyjno - próżniowy

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawa sprzętu określonego w załączniku,

• szkolenie personelu

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 14 – parametry krytyczne Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okres trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
98300000 Diverse diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 15 – parametry krytyczne OAiIT

Zakres pakietu obejmuje:

• dostawę odczynników do wykonywania badań określonych w załączniku,

• dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do w/w badań,

• dostawę, montaż i dzierżawę sprzętu do wykonywania w/w badań oraz zapewnienia ich pełnego serwisu w czasie trwania umowy,

• ubezpieczenie sprzętu,

• zapewnienie ciągłości wykonywanych badań przez 24h/ dobę /przez cały okre trwania umowy,

• szkolenie personelu,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 045-106158
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1 – immunochemia i biochemia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories Poland sp. z o.o.
Postadres: ul. Postępu 21b
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-676
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomar Diagnostyka sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagodowa 11
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 651 236.86 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 191 269.18 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2 – hematologia i koaguologia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories Polans sp. z o.o.
Postadres: ul. Postępu 21b
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-676
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomar Diagnostyka sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagodowa 11
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 386 970.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 299 538.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet 3 – barkody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomar Diagnostyka sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagodowa 11
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet nr 4 – bakteriologia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: bioMerieux Polska sp. z o.o.
Postadres: ul. Generała Józefa Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-518
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 209 482.38 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 208 848.11 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet nr 5 – autoimmunologia i borelioza

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomar Diagnostyka sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagodowa 11
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 423 661.40 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 419 352.10 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet nr 6 – równowaga kwasowo-zasadowa i jonogramy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Pakiet 7 – serologia transfuzjologiczna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DiaHem AG Diagnostic Products
Postadres: Schlosserstrasse 4
Plaats: Bulach
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: CH-8180
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 952 655.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 961 944.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Pakiet 8 – serologia transfuzjologiczna manualna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Farmator sp. z o.o.
Postadres: ul. Podchorążych 4
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 830.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 298.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pakiet 9 – analityka i elektroforeza

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Pakiet 10 – testy analityczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomar Diagnostyka sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagodowa 11
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-110
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 546 207.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 546 207.54 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Pakiet 11 – sprzęt 1x

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Pakiet 12 – bakteriologia testy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 13
Perceel nr.: 13
Benaming:

Pakiet 13 – system do pobierania krwi aspiracyjno - próżniowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sarstedt sp. z o.o.
Postadres: ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego
Plaats: Stare Babice
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postcode: 05-082
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 805 471.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 790 057.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 14
Perceel nr.: 14
Benaming:

Pakiet 14 – parametry krytyczne Szpitalny Oddział Ratunkowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radiometer sp. z o.o.
Postadres: ul. Kolejowa 5/7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-217
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 702 502.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 702 576.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 15
Perceel nr.: 15
Benaming:

Pakiet 15 – parametry krytyczne OAiIT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radiometrer sp. z o.o.
Postadres: ul. Kolejowa 5/7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-217
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 332.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 228.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postepu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587707
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postepu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020