Leveringen - 256455-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gislaved: Motorvoertuigen

2020/S 106-256455

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GISLAVEDS KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-0514
Postadres: Mari Backstig
Plaats: Gislaved
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 332 80
Land: Zweden
E-mail: mari.backstig@gislaved.se
Telefoon: +46 371-81145

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gislaved.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tankbil

Referentienummer: E20-423-91
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gislaveds kommun upphandlar tillsammans med Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun och Tranås kommun tankbilar till räddningstjänsten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris typ A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE2 SÖDRA SVERIGE
NUTS-code: SE21 Småland med öarna
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gislaveds kommun upphandlar tillsammans med Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun och Tranås kommun tankbilar till räddningstjänsten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris typ B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE2 SÖDRA SVERIGE
NUTS-code: SE21 Småland med öarna
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gislaveds kommun upphandlar tillsammans med Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun och Tranås kommun tankbilar till räddningstjänsten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-154806
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pris typ A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sala Brand Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556511-8402
Postadres: Box 193
Plaats: Sala
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 733 23
Land: Zweden
E-mail: kai@salabrand.se
Telefoon: +46 22437362
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 960 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pris typ B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sala Brand Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556511-8402
Postadres: Box 193
Plaats: Sala
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 733 23
Land: Zweden
E-mail: kai@salabrand.se
Telefoon: +46 22437362
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 741 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Jönköping
Plaats: Jönköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020