Leveringen - 256457-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na finansite
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „G. S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Milena Tsonkova, Iva Androvska
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592703/2770
Fax: +359 298592898

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minfin.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.minfin.bg/bg/procurement/228

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката касае доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, същата е разделена на 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция 1 „Доставка на настолни компютърни конфигурации“ с прогнозна стойност 111 800 BGN без ДДС,

— обособена позиция 2 „Доставка на 6 броя таблети“ с прогнозна стойност 6 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 84 881.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на Министерство на финансите в гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката е за доставка на 61 броя настолни компютърни конфигурации за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Оперативна програма „Добро управление“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-458910
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Дог - 41
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Джей Би Електроникс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131142002
Postadres: Люлин-9, бл. 902
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1324
Land: Bulgarije
E-mail: office@jbelectronics.eu
Telefoon: +359 24514343
Fax: +359 29202028
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 881.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020