Leveringen - 256457-2020

03/06/2020    S106

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2020/S 106-256457

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Милена Цонкова, Ива Андровска
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592703/2770
Факс: +359 298592898

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.minfin.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement/228

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката касае доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, същата е разделена на 2 обособени позиции, както следва: — обособена позиция 1 „Доставка на настолни компютърни конфигурации“ с прогнозна стойност 111 800 BGN без ДДС,

— обособена позиция 2 „Доставка на 6 броя таблети“ с прогнозна стойност 6 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 84 881.50 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30211400 Компютърни конфигурации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Сградата на Министерство на финансите в гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката е за доставка на 61 броя настолни компютърни конфигурации за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Добро управление“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 189-458910
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Дог - 41
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Джей Би Електроникс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131142002
Пощенски адрес: Люлин-9, бл. 902
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1324
Държава: България
Електронна поща: office@jbelectronics.eu
Телефон: +359 24514343
Факс: +359 29202028
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 84 881.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2020