Leveringen - 256457-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na finansite
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „G. S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Milena Tsonkova, Iva Androvska
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592703/2770
Fax: +359 298592898

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minfin.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.minfin.bg/bg/procurement/228

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция „Национален фонд“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 84 881.50 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-458910

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Дог - 41
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на настолни компютърни конфигурации

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Джей Би Електроникс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131142002
Postadres: Люлин-9, бл. 902
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1324
Land: Bulgarije
E-mail: office@jbelectronics.eu
Telefoon: +359 24514343
Fax: +359 29202028
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 881.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020