Leveringen - 256459-2020

03/06/2020    S106

Polen-Gorzów Wielkopolski: Vuilniswagens

2020/S 106-256459

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inneko Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5990206400
Postadres: ul. Teatralna 49
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL431 Gorzowski
Postcode: 66-400
Land: Polen
Contactpersoon: Adriana Chodarcewicz
E-mail: a.chodarcewicz@inneko.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.inneko.pl

Adres van het kopersprofiel: http://inneko.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka odpadami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych – śmieciarek.

Referentienummer: PZP.281/04.2020-PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 Vuilniswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, warunki leasingu, dostawy, płatności opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

— część I:

A) zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów bezpylnych – śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego o DMC 26 t. w ilości 2 sztuk;

B) zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów bezpylnych – śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego o DMC 7,5 t w ilości 2 sztuk,

— część II:

zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego pojazdu – śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudno dostępnych na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilości 1 sztuki.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 158 628.26 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A) Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego o DMC 26 t. w ilości 2 sztuk; B) zakup i dostaw...

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis sprzętu, warunki dostawy, leasingu, ubezpieczenia, płatności zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium:

— dla I części zamówienia 30 000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla II części zamówienia 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego pojazdu – śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudno dostępnych na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilości 1 sztuki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis sprzętu, warunki dostawy, leasingu, ubezpieczenia, płatności zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium:

— dla I części zamówienia 30 000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla II części zamówienia 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 025-055987
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PZP.281/04.2020-PN
Perceel nr.: 1
Benaming:

A) Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów bezpylnych – śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego o DMC 26 t. w ilości 2 sztuk; B) zakup i dostaw...

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pekao Leasing Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 430560128
Postadres: ul. Grzybowska 53/57
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-950
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 655 112.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PZP.281/04.2020-PN
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego pojazdu – śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudno dostępnych na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilości 1 sztuki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę, w postaci elektronicznej wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, podpisaną przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z dokumentami o których mowa w pkt 11.1.2–11.1.6 SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14.

Dokumenty składane samodzielnie przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyższy dokument należy zamieścić na platformie. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ (pkt 11.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020