Leveringen - 256461-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Kunstgewrichten

2020/S 106-256461

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL „Lozenets“ EAD
Nationaal identificatienummer: 205967328
Postadres: ul. „Kozyak“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Bozhilova
E-mail: hq@lozenetz-hospital.bg
Telefoon: +359 29607217
Fax: +359 29624771

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lozenetz-hospital.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=189

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141750 Kunstgewrichten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е доставка на ендопротези и остеосинтезни средства. Обществената поръчка включва 17 обособени позиции. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия описани в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за медицински изделия, консумативи и/или инструменти от техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Заключващи остеосинтезни средства

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770 Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на заключващи остеосинтезни средства — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Еднополюсни тазобедрени ендопротези

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141750 Kunstgewrichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на еднополюсни тазобедрени ендопротези — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Режещи инструменти

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770 Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София. ул. „Козяк“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на режещи инструменти — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000179
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Заключващи остеосинтезни средства

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Еднополюсна тазобедрена ендопротеза

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Режещи инструменти

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Решение VII-20-18/13.05.2020.

Крайният срок за подаване на жалби е 24.05.2020 г.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020