Leveringen - 256465-2020

03/06/2020    S106

Polen-Krakau: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 106-256465

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Postadres: os. Złotej Jesieni 1
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-826
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Królik
E-mail: akrolik@rydygierkrakow.pl
Telefoon: +48 126468207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalrydygier.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Szpital Sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Referentienummer: 346/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. – zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Sprzedaż energii odbywać się musi na podstawie obowiązującego, prawa w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) rozporządzeń wykonawczych do powyższej ustawy oraz koncesji sprzedawcy na obrót energią elektryczną.

3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i bilansowanie Zamawiającego, dokonane przez Wykonawcę na rzecz klienta w czasie obowiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

4. Szacowany plan zakupu energii elektrycznej na rok 2020/2021 i 2021/2022 zawierają załączniki nr 3A i 3B do SIWZ.

5. Pozostałe warunki zamówienia określają istotne postanowienia umowy zawarte w pkt. XVIII do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 944 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. od 1.6.2020 do 31.5.2022 w planowanej łącznej ilości 11 600 MWh.

2. Deklarowane w ust. 1 powyżej zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy do obliczenia ceny oferty. Dane o zużyciu energii zostały przygotowane w oparciu o historyczny profil zużycia energii i aktualnie posiadane grupy taryfowe.

3. Sprzedaż energii odbywać się musi na podstawie obowiązującego, prawa w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) rozporządzeń wykonawczych do powyższej ustawy oraz koncesji sprzedawcy na obrót energią elektryczną.

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii wymienionych w pkt 6. Powyższe czynności Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy na sprzedaż energii i udzieleniu pełnomocnictwa Wykonawcy w tym zakresie z zachowaniem zasad i terminów określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej obowiązującej u danego OSD, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego. W celu wykonania powyższych czynności, Zamawiający udostępni i przygotuje niezbędne dane i dokumenty.

5. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej i bilansowanie Zamawiającego, dokonane przez Wykonawcę na rzecz klienta w czasie obowiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

6. Zamawiający posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii (PPE) wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Lp. Numer PPE nr licznika Nazwa PPE Rodzaj taryfa adres

1. ENID

4021006468

4250006343 Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Sprzedażowy

B-23 Kraków Osiedle Złotej Jesieni 1.

2. ENID

4021006469

4250006348 Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Sprzedażowy

B-23 Kraków Osiedle Złotej Jesieni 1.

7. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy (czas nieokreślony) zawartej pomiędzy Zamawiającym, a operatorem systemu dystrybucyjnego OSD Tauron Dystrybucja S A.

8. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się zgodnie z:

— ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. nr 16. poz. 93 z późn. zm.),

— koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE,

— aktualnej taryfie OSD zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa OSD),

— instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IIRIESD),

— instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej OSP (IRIESP).

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umowę sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Szacunkowe planowane zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy podane zostały w załącznikach nr 3A i 3B do SIWZ.

11. Pozostałe dane:

— taryfa B-23,

— grupa przyłączeniowa III,

— współczynnik mocy tg O –0,4,

— pomiar po stronie SN,

— stacja transformatorowa nr 2315,

— dwa liczniki w rozdzielni ST-1 po stronie NN,

— zaciski prądowe w polu nr 7 rozdzielni SN stacji trafo nr 2315 dla przyłącza nr 1,

— zaciski prądowe w polu nr 8 rozdzielni SN stacji trafo nr 2315 dla przyłącza nr 2,

— stacja transformatorowa nr 2315 Nowa Huta os. Złotej Jesieni 1. 31-428 Kraków, POLSKA.

12. Wykonawca powinien podać w ofercie cenę, która powinna zostać wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe wyrażone w kWh (PLN/kWh).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-011325
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Orange Energia Sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 176 243.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

I. Informacje ogólne

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

II. Złożenie oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, docx, .rtf, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP).

4. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej naminiPortalu.

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020