Leveringen - 256469-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Priekule: Brandstoffen

2020/S 106-256469

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Priekules novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90000031601
Postadres: Saules iela 1
Plaats: Priekule
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3434
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Šenfelde
E-mail: liga.senfelde@priekulesnovads.lv
Telefoon: +371 63497951

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.priekulesnovads.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1333

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Pašvaldība
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA “Priekules nami” vajadzībām

Referentienummer: PNP 2020/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA “Priekules nami” vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 966.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām Priekules novada teritorijā

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām Priekules novada teritorijā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām Priekules novada teritorijā

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām Priekules novada teritorijā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 057-135335
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.2.2.20.476
Perceel nr.: 1
Benaming:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām Priekules novada teritorijā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Kings”
Nationaal identificatienummer: 42103007310
Postadres: Lielā iela 8
Plaats: Grobiņa, Grobiņas nov.
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3430
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 544.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.2.2.20.478
Perceel nr.: 2
Benaming:

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AS “VIADA Baltija”
Nationaal identificatienummer: 40103867145
Postadres: Alīses iela 3
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1046
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 140.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām Priekules novada teritorijā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Kings”
Nationaal identificatienummer: 42103007310
Postadres: Lielā iela 8
Plaats: Grobiņa, Grobiņas nov.
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3430
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 340.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.16/15
Perceel nr.: 4
Benaming:

Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Kings”
Nationaal identificatienummer: 42103007310
Postadres: Lielā iela 8
Plaats: Grobiņa, Grobiņas nov.
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3430
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 942.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1., 2. un 3. daļā: 12.5.2020. (Pamatojoties uz PIL 68. panta otrās daļas 1. punktu: 10 dienu laikā no 30.4.2020.); 4. daļā: 18.5.2020. (Pamatojoties uz PIL 68. panta otrās daļas 1. punktu: 10 dienu laikā no 8.5.2020.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020