Leveringen - 256476-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Nationaal identificatienummer: Q8555011I
Postadres: C/ Juan XXIII, 17, 3.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35004
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
E-mail: cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID19

Referentienummer: C EMER COVID 13_2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID19.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: COVID-19 / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Pandemia COVID.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0000059411/2020
Benaming:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acuña y Fombona, S. A.
Nationaal identificatienummer: A33620485
Postadres: C/ Marqués de Casa Valdes, 103, bajo
Plaats: Gijón
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33202
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Fernando Guanarteme, 2, 1.º
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35071
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020