Leveringen - 256477-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2020/S 106-256477

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Latvijas Nacionālais arhīvs
Nationaal identificatienummer: 90009476367
Postadres: Šķūņu iela 11
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1050
Land: Letland
Contactpersoon: Antra Muižniece-Stakāne
E-mail: antra.muizniece-stakane@arhivi.gov.lv
Telefoon: +371 28444262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arhivi.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/490

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”

Referentienummer: LNA 2020/4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
48820000 Servers
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Šmerļa iela 5, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas laiks / Weging: 20
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 069-163473
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūras iegāde, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)”.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020