Leveringen - 256482-2020

03/06/2020    S106

Finland-Turku: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256482

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0828255-9
Postadres: Kiinamyllynkatu 4–8
Plaats: Turku
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-20520
Land: Finland
E-mail: irtaimistohankinnat@tyks.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vsshp.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keskeytysilmoitus: Leikkauspöydät ja toimenpidetasot puitesopimus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leikkauspöytien ja toimenpidetasojen puitesopimuskilpailutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Hankinnassa on otettu huomioon uuteen T3-sairaalaan hankittavat leikkauspöydät ja toimenpidetasot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leikkauspöytä liikuteltavalla pylväällä

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sopimuksen osaan kuuluvat positiot:

1.1 Leikkauspöytä liikuteltavalla pylväällä

1.3 Kuljetusvaunu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leikkauspöytä liikuteltavalla pylväällä ja sähkösäätöisellä, portaattomalla jalkapolkimella liikuteltavalla pääntuella

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sopimuksen osaan kuuluvat positiot:

1.2 Leikkauspöytä liikuteltavalla pylväällä ja sähkösäätöisellä, portaattomalla

Jalkapolkimella liikuteltavalla päätuella

1.3 Kuljetusvaunu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liikuteltava toimenpidepöytä pään alueen toimenpiteisiin

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sopimuksen osaan kuuluu positio:

1.4 Liikuteltava toimenpidepöytä pään alueen toimenpiteisiin.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä jakson VI) lisätiedoissa.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leikkauspöytien ja toimenpidetasojen puitesopimuskilpailutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Hankinnassa on otettu huomioon uuteen T3-sairaalaan hankittavat leikkauspöydät ja toimenpidetasot.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221613
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hyvä vastaanottaja,

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri keskeyttää leikkauspöytien ja toimenpidetasojen puitesopimuskilpailutuksen (tarjouspyyntönumero TP217/20EU). Hankintayksikkö keskeyttää hankinnan § 125 perustuvista todennäköisistä ja perustelluista syistä. Viranhaltijapäätös on tämän keskeytysilmoituksen liitteenä (pdf-tiedosto).

Kilpailutus tullaan uusimaan. Uuden tarjouspyynnön arvioitu julkaisuaika on 6/2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020