Leveringen - 256485-2020

03/06/2020    S106

Polen-Sosnowiec: Medische apparatuur

2020/S 106-256485

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Postadres: pl. Medyków 1
Plaats: Sosnowiec
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-200
Land: Polen
Contactpersoon: Jacek Gorszanów
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Telefoon: +48 323682449
Fax: +48 323682012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wss5.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa: bielizny, sprzętu do laryngoskopu, klipsownicy hemostatycznej, wiertła wielorazowego, endo-loop”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 248 520.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wiertła wielorazowego użytku do wiertarki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw bielizny osłon i sprzętu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39518000 Ziekenhuislinnengoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058709

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Wiertła wielorazowego użytku do wiertarki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zestaw bielizny osłon i sprzętu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dina-Hitex Sp. z o.o.
Postadres: ul. gen. Boruty-Spiechowicza 27
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 43-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 780.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 665.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020