Leveringen - 256486-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Inktcassettes

2020/S 106-256486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Garda de Coastă
Nationaal identificatienummer: 29521430
Postadres: Str. Zmeurei nr. 3
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900433
Land: Roemenië
Contactpersoon: Costel Dinu
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telefoon: +40 241553794
Fax: +40 241553794

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.politiadefrontiera.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Referentienummer: 29521430_2018_PAAPD1011101
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192113 Inktcassettes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contractul este de furnizare cartuse pentru imprimante si multifunctionale, furnizorul avand obligatia asigurarii transportului gratuit al produsului la sediul autoritatii contractante, specificat la punctul II.2.4.

Solicitarile de clarificari din partea posibililor ofertanti se vor face cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Valoarea maxima a intervalului reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri (în funcţie de care se vor elabora şi evalua ofertele).

Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru:

— cartuse pentru imprimante si multifunctionale: minimum 299 si maximum 3 961 bucati.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): se vor incheia contracte subsecvente lunare, in cantitate minima de 30 si maxima de 250 de cartuse imprimanta, cu o valoare minima de 4 192 RON si maxima 75 234 RON.

Valoarea acordului-cadru poate fi majorata in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 163 997.45 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locul principal de livrare sediul Garzii de Coasta si sediul STPF Tulcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract furnizare produse, locul de livrare: sediul Garzii de Coasta din Aleea Zmeurei nr. 3, mun. Constanta si sediul STPF Tulcea din Str. Isaccei nr. 103, mun. Tulcea.

Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru:

— cartuse pentru imprimante si multifunctionale: minimum 299 si maximum 3 961 bucati.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): se vor incheia contracte subsecvente lunare, in cantitate minima de 30 si maxima de 250 de cartuse imprimanta, cu o valoare minima de 4 192 RON si maxima 75 234 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-015904
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4075007
Benaming:

Contract subsecvent nr. 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 186.30 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 186.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4074493
Benaming:

Contract subsecvent nr. 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 998.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 998.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4074235
Benaming:

Contract subsecvent nr .9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 010.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 010.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010869
Benaming:

Contract subsecvent nr. 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 593.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 593.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010284
Benaming:

Contract subsecvent nr. 4 furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 067.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 067.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010474
Benaming:

Contract subsecvent nr. 6 furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 971.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 971.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010335
Benaming:

Contract subsecvent nr. 5 furnizare cartuse pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 842.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 842.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010014
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 480.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 480.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2002870
Benaming:

Acord-cadru de furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 152 824.00 RON
Laagste offerte: 896 998.00 RON / Hoogste offerte: 896 998.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010100
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 714.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 714.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010101
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3 furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 658.05 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 658.05 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2010637
Benaming:

Contract subsecvent nr. 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meda Consult S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15730038
Postadres: Str. Câmpulung nr. 59
Plaats: Târgoviște
NUTS-code: RO313 Dâmboviţa
Postcode: 130076
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO
Telefoon: +40 245210105
Fax: +40 245210105

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 476.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 476.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Garda de Coastă
Postadres: Aleea Zmeurei nr. 3
Plaats: Constanța
Postcode: 900433
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro
Telefoon: +40 241553794
Fax: +40 241553794

Internetadres: www.politiadefrontiera.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020