Dienstleistungen - 256488-2022

13/05/2022    S93

Slovensko-Banská Bystrica: Služby na vykonávanie environmentálneho auditu zameraného na podniky

2022/S 093-256488

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zdenka Čupková
E-mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telefón: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://lesy.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC

Referenčné číslo: 5851/2021/150
II.1.2)Hlavný kód CPV
90714200 Služby na vykonávanie environmentálneho auditu zameraného na podniky
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského

systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa ako aj sídla všetkých subjektov participujúcich na predmete zákazky (účastníkov

certifikácie) vrátane nimi spravovaných lesných majetkov v čase plnenia predmetu zákazky.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vykonanie auditov a certifikácia systémov obhospodarovania lesov podľa Slovenského systému

certifikácie lesov s cieľom určiť zhodu systému obhospodarovania lesov s kritériami trvalo udržateľného

obhospodarovania lesov definovaných v technických dokumentoch TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií (ďalej len technických dokumentov) v regiónoch ZÁPAD (geograficky vylíšeného v hraniciach Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a časti Žilinského samosprávneho kraja); SEVER (geograficky vylíšeného v hraniciach Žilinského samosprávneho kraja); STRED (geograficky vylíšeného v hraniciach Banskobystrického samosprávneho kraja) a VÝCHOD (geograficky vylíšeného v hraniciach Košického a Prešovského samosprávneho kraja) so zohľadnením hraníc obhospodarovaných majetkov účastníkov certifikácie. Regióny sú vytvorené a riadené objednávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 055-142551
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 1 písm. a) zákona VO z dôvodu, že ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie sa bude opakovať a bude vyhlásené v súlade so zákonom VO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/05/2022