Leveringen - 256489-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Vidin: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256489

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD
Nationaal identificatienummer: 105515902
Postadres: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119
Plaats: Vidin
NUTS-code: BG311 Видин
Postcode: 3700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marinela Vancheva
E-mail: mbal_vidin@abv.bg
Telefoon: +359 94600691
Fax: +359 94600691

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbal-vidin.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по кардиология на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин.

Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински изделия за нуждите на отделение по кардиология на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки съгласно условията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка.

Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено в раздел II „Техническа спецификация“, част от документацията, и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 216 581.05 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG311 Видин
Voornaamste plaats van uitvoering:

Поръчката е с място на изпълнение: болнична аптека в „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ АД — гр. Видин, находяща се в гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по кардиология на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин.

Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински изделия за нуждите на отделение по кардиология на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки съгласно условията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка.

Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представено в раздел II „Техническа спецификация“, част от документацията, и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество на предлаганите медицински изделия / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 220-539163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-19-46
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Вега Медикал“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 201090465
Postadres: бул. „България“ № 109, бизнес център „Вертиго“, ет. 2, ап. оф. 2.6—2.7
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@vegamedical.eu
Telefoon: +359 29714008
Fax: +359 29712085
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 320.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-19-47
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Екос-Медика“ ООД
Nationaal identificatienummer: 831029075
Postadres: ж.к. „Павлово“, ул. „Голям Братан“ № 8
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com
Telefoon: +359 24914088
Fax: +359 24914087
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 874.70 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-19-48
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 093.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-19-49
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Соломед“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 832018046
Postadres: ж.к. „Бъкстон“, ул. „Казбек“ № 49
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: etsvetkova@solomed.eu
Telefoon: +359 29555600
Fax: +359 29559300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 025.05 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Рд-19-50
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД
Nationaal identificatienummer: 030276307
Postadres: бул. „Г. М. Димитров“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.com
Telefoon: +359 29603780
Fax: +359 29624127
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 844.30 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-19-51
Benaming:

Доставка на медицински изделия за отделение по кардиология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Истлинк България“ ООД
Nationaal identificatienummer: 115573932
Postadres: кв. „Малашевци“, ул. „Ясен“ № 2 А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: eastlink_sof@abv.bg
Telefoon: +359 29833139
Fax: +359 29835122
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 424.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020