Leveringen - 256493-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Reagentia en contraststoffen

2020/S 106-256493

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Edita Baltrėnaitė
E-mail: edita.baltrenaite@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37787360

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reagentai ir papildomos priemonės imunofermentiniams tyrimams atlikti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reagentai ir papildomos priemonės imunofermentiniams tyrimams atlikti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diagnostiniai reagentų rinkiniai su tarpusavyje derinamais buferiu, substratu ir Stop reagentu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostiniai reagentų rinkiniai su tarpusavyje derinamais buferiu, substratu ir Stop reagentu, orientacinis kiekis – 516 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diagnostinių reagentų rinkiniai, su tarpusavyje derinamais buferiu, substratu ir Stop reagentu, skirti cukrinio diabeto diagnostikai

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diagnostinių reagentų rinkiniai, su tarpusavyje derinamais buferiu, substratu ir Stop reagentu, skirti cukrinio diabeto diagnostikai, orientacinis kiekis – 45 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neurofilamentai (pNf-H) serume / likvore

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neurofilamentai (pNf-H) serume / likvore, orientacinis kiekis – 40 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antikūnų prieš prokolageno 3 N-baltymą (P3NP) nustatymas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Antikūnų prieš prokolageno 3 N-baltymą (P3NP) nustatymas, orientacinis kiekis – 10 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

β-crosslaps (β-CTx) šlapime

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

β-crosslaps (β-CTx) šlapime, orientacinis kiekis – 10 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antikūnų prieš pneumokokų kapsulės polisacharidus (anti-PS23) IgG nustatymas

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Antikūnų prieš pneumokokų kapsulės polisacharidus (anti-PS23) IgG nustatymas, orientacinis kiekis – 10 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antikūnų prieš interferono γ nustatymas

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Antikūnų prieš interferono γ nustatymas, orientacinis kiekis – 20 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antikūnų prieš 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymo A reduktazę (HMGCR) antikūnams nustatymas

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Antikūnų prieš 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymo A reduktazę (HMGCR) antikūnams nustatymas, orientacinis kiekis – 20 pak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 161-395973
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Reagentai ir papildomos priemonės imunofermentiniams tyrimams atlikti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Multilabo“
Nationaal identificatienummer: 302325611
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 4,5,6,8
Benaming:

Reagentai ir papildomos priemonės imunofermentiniams tyrimams atlikti

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Reagentai ir papildomos priemonės imunofermentiniams tyrimams atlikti

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

2 pirkimo daliai vyksta pirkimo procedūros.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020