Leveringen - 256495-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 106-256495

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Nationaal identificatienummer: 60162694
Postadres: náměstí Svobody 471/4
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 160 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Jiří Vlach
E-mail: onmm@army.cz
Telefoon: +420 973229877
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.army.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MO
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiální vybavení veterinárních zařízení - 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení do veterinárních zařízení Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena na jedenáct samostatných částí.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 162 100.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dekontaminační box - sprcha

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924720 Ontsmettingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks dekontaminačního boxu - sprchy. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maska s dýchacím přístrojem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111100 Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 4 ks masek s dýchacím přístrojem. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 b) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl v předmětné části zadávacího řízení žádný účastník.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oblek izolační

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113410 Beschermende kleding tegen biologische en chemische stoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 4 ks obleků izolačních. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 c) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Důvodem zrušení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona je skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (v termínu stanoveném pro plnění se nepodařilo uzavřít smlouvu, resp. dodavatel neobdržel oboustranně elektronicky podepsanou smlouvu, čímž fakticky nedošlo k podpisu).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stůl operační veterinární s vyhříváním

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192230 Operatietafels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

VZ 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 2 ks stolů operačních veterinárních s vyhříváním. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 d) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl v předmětné části zadávacího řízení žádný účastník.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Svítidla operační LED s příslušenstvím

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33167000 Operatielampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svítidlo dvojramenné - Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opsavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA;

Svítidlo jednoramenné - Vojenské zařízení 684809 Hlučín, PSP Chotyně, Hrádek nad Nisou 463 34, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks svítidla operačního LED dvojramenného s příslušenstvím a 1 ks svítidla operačního LED jednoramenného s příslušenstvím. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 e) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zubní (dentální) jednotka veterinární s příslušenstvím

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks zubní (dentální) jednotky veterinární s příslušenstvím. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 f) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl v předmětné části zadávacího řízení žádný účastník.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autokláv zdravotnický

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191110 Autoclaven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks autoklávu zdravotnického. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 g) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Důvodem zrušení je skutečnost, že požadovaná vlastnost na dotykový display byla účastníky zadávacího řízení pochopena jinak, než zamýšlel zadavatel. Jako nejasné se mohlo jevit, zda zadavatel připouští i jinou variantu než dotykový display.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Real-time PCR cykler

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38951000 Real-time polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks Real-time PCR cykleru. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 h) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mechanická třepačka

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38436100 Schudapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks mechanické třepačky. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 i) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (ve stanoveném termínu plnění dle zadávacích podmínek se nepodařilo uzavřít smlouvu).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikroskop imunofluorescenční s příslušenstvím

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38515000 Fluorescerende en polarisatiemiscroscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 1 ks mikroskopu imunofluorescenčního. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 j) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odstředivky

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42931120 Tafelcentrifuges
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vojenské zařízení 684809 Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 11, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka 2 ks odstředivek. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 k) zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 173-421518
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Maska s dýchacím přístrojem

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Stůl operační veterinární s vyhříváním

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Zubní (dentální) jednotka veterinární s příslušenstvím

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Autokláv zdravotnický

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dekontaminační box - sprcha

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EGO Zlín, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46902473
Postadres: U Pekárny 438, Štípa
Plaats: Zlín
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 763 14
Land: Tsjechië
E-mail: prodej@egozlin.cz
Telefoon: +420 775163173
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 768.59 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 213 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Oblek izolační

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Svítidla operační LED s příslušenstvím

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vetko, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 43371663
Postadres: Dukovany 219
Plaats: Dukovany
NUTS-code: CZ063 Kraj Vysočina
Postcode: 675 56
Land: Tsjechië
E-mail: vetko@vetko.cz
Telefoon: +420 774617909
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 521 487.60 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 367 537.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Mikroskop imunofluorescenční s příslušenstvím

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Nationaal identificatienummer: 27068641
Postadres: Evropská 176
Plaats: Praha 6
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 160 41
Land: Tsjechië
E-mail: ctibor.pechlat@olympus.cz
Telefoon: +420 602116655
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 549 586.77 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 427 363.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Odstředivky

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trigon plus, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 46350110
Postadres: Západní 93
Plaats: Čestlice
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 251 01
Land: Tsjechië
E-mail: mail@trigonplus.cz
Telefoon: +420 272680190
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 272.72 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 200.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Mechanická třepačka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Real-time PCR cykler

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roche, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 49617052
Postadres: Sokolovská 685/136f, Karlín
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 186 00
Land: Tsjechië
E-mail: vojtech.sykora@roche.com
Telefoon: +420 603982936
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 059 504.13 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020