Leveringen - 256496-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-ESKILSTUNA: Speelgoed

2020/S 106-256496

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eskilstuna kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0357
Postadres: Nygatan 31
Plaats: ESKILSTUNA
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Postcode: 631 86
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna-Sara Karlsson
E-mail: anna-sara.karlsson@eskilstuna.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eskilstuna.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lekmaterial

Referentienummer: ASK 19.058
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37520000 Speelgoed
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av Lekmaterial.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444112 Fietshelmen
37310000 Muziekinstrumenten
37316000 Slaginstrumenten
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
37450000 Uitrusting voor veld- en baansporten
37524000 Spellen
37530000 Artikelen voor pretpark-, bord- of gezelschapsspelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eskilstuna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av lekmaterial.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050447
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lekolar AB
Nationaal identificatienummer: 556605-0646
Plaats: OSBY
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Postcode: 283 83
Land: Zweden
E-mail: lukas.arfwidson@lekolar.se

Internetadres: http://www.lekolar.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020