Leveringen - 256499-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Miechów: Ziekenhuisbedden

2020/S 106-256499

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital św. Anny w Miechowie
Postadres: ul. Szpitalna 3
Plaats: Miechów
NUTS-code: PL214 Krakowski
Postcode: 32-200
Land: Polen
Contactpersoon: Anita Marczewska
E-mail: przetargi@szpital.miechow.pl
Telefoon: +48 413820308
Fax: +48 413820342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szpital.miechow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: szpital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie

Referentienummer: 13/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120 Ziekenhuisbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214 Krakowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital św. Anny w Miechowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMP.12.01.03-12-0646/17-00-XVII/141/FE/18 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206553
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający, działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego polegającą na braku możliwości wprowadzenia koniecznej zmiany w ogłoszeniu o sprostowaniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącej podziału zamówienia na części.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020