Leveringen - 256501-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Żukowo: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 106-256501

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Żukowo
Postadres: ul. Gdańska 52
Plaats: Żukowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: PL 83-330
Land: Polen
E-mail: a.turzynska@zukowo.pl
Telefoon: +48 586858300
Fax: +48 586858330

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zukowo.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Żukowo, konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz usługi przesyłu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – tzw. u...

Referentienummer: ZP.271.50.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Żukowo, konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz usługi przesyłu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Ilość pkt świetlnych 2 576 szt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 627 516.80 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Żukowo, konserwacja urządzeń oświetleniowych oraz usługi przesyłu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Ilość pkt świetlnych 2 576 szt. Dostawa i usługa dotyczy urządzeń stanowiących własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot. Zamienienie świadczone w formie usługi kompleksowej

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zamówienie na dostawę energii elektrycznej oraz na świadczenie usługi konserwacji infrastruktury energetycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego może być udzielone tylko na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 ppkt a ustawy Pzp, gdyż z przyczyn technicznych Zamawiający nie mógł zlecić usługi innemu Wykonawcy. Właściciel sieci nie wyraził zgody na wykonywanie usługi konserwacji ich urządzeń, nie wyraził zgody na udostępnienie swoich urządzeń innemu podmiotowi. Punkty świetlne zlokalizowane na terenie gminy Żukowo stanowią własność przedsiębiorstwa Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu. Wykonawca ma wyłączność na świadczenie tych usług, Zamawiający z przyczyn technicznych powierzył wykonanie zamówienia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest właścicielem całości urządzeń (słupów, przewodów, punktów świetlnych, źródeł światła itp.). Zamówienie to obejmuje również urządzenia stanowiące majątek Gminy Żukowo ale nie posiadające własnego wyodrębnionego zasilania ani punków opomiarowania, tzw. PPE urządzenia i korzystają z tzw. sieci skojarzonej. Gmina wystąpiła do przedsiębiorstwa energetycznego o wyrażenie zgody na powierzenie zadania eksploatacji punktów świetlnych osobom trzecim oraz o określenie warunków korzystania z tychże urządzeń przez inne przedsiębiorstwo w celu realizacji zamówienia. Przedsiębiorstwo energetyczne odmówiło. Przedsiębiorstwo jako właściciel urządzeń oświetlenia drogowego ma prawo odmówić innym przedsiębiorcom dostępu do swojej sieci, a tym samym nie wyrazić zgody, aby gmina na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dokonała wyboru podmiotów świadczących usługi polegające na utrzymaniu punktów świetlnych stanowiących jego własność.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456679
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Postadres: Rzemieślnicza 17/19
Plaats: Sopot
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 81-855
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 846 016.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 627 516.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W dniu 27 maja 2020 r. zawarto porozumienie dotyczące usługi wykonanej w roku 2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020