Leveringen - 256505-2020

03/06/2020    S106

Polen-Katowice: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 106-256505

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Główny Instytut Górnictwa
Nationaal identificatienummer: PL-634-012-60-16
Postadres: pl. Gwarków 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-166
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Wallenburg
E-mail: mwallenburg@gig.eu
Telefoon: +48 322592547
Fax: +48 322592205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gig.eu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: nauka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Referentienummer: FZ - 1/5326/SK/20/SW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 195 646.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tygle

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wzorce

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300 Chemische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-101127

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MS Spektrum Szkolmowski Spółka jawna
Postadres: ul. Lubomira 4/4
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postcode: 04-002
Land: Polen
E-mail: biuro@msspektrum.pl
Telefoon: +48 228100128
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 010.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 501.95 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Tygle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe „Marat” Andrzej Ryba
Postadres: ul. Franciszkańska 25B/14
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-819
Land: Polen
E-mail: biuro@marat.pl
Telefoon: +48 322710526
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 140.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Wzorce

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020