Leveringen - 256511-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Żory: Personal computers

2020/S 106-256511

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
Postadres: ul. Rybnicka 6–8
Plaats: Żory
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-240
Land: Polen
Contactpersoon: Danuta Rapacz
E-mail: mbp@mbpzory.pl
Telefoon: +48 324344584
Fax: +48 324344584/32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbp.zory.bip.net.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytucja kultury
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: działalność w dziedzinie kultury

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Warunki ogólne

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, pochodzący z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, nieużywany, nie poddawany naprawom, regeneracji oraz wolny od wad.

2) Wykonawca na swój koszt musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

3) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia i utrzymania ogólnego porządku na terenie obiektu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 258 850.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miejska Żory

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Warunki ogólne

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, pochodzący z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, nieużywany, nie poddawany naprawom, regeneracji oraz wolny od wad.

2) Wykonawca na swój koszt musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem w wskazane przez Zamawiającego miejsce.

3) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia i utrzymania ogólnego porządku na terenie obiektu.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

a) zgłoszenie Zamawiającemu chęci rozpoczęcia dostawy z minimalnie dwudniowym wyprzedzeniem;

b) wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności;

c) naprawa wszelkich uszkodzeń w budynku powstałych w trakcie i w wyniku realizacji zamówienia;

d) uporządkowanie po zakończeniu dostawy, tj. wywiezienie i zutylizowanie wszelkich odpadów powstałych w czasie dostawy;

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego;

f) dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udz zam: cena – 60 pkt, gwarancja – 40 pkt.

Okres obowiąz. zam 21 dni.

Do of. nal. doł.: JEDZ, zobow. in. podm. do oddania Wyk. do dysp. niezb. zasob. na potrz. realiz. zam. lub inny dok. potw. ten fakt (jeżeli Wyk. polega na zas. innych podm.), jeżeli dot., ośw. Wyk. dot. obow. podat., wadium, jeżeli Wyk. wnosi wadium w in. formie niż pien., pełnomoc., jeżeli dot., wyk. of. sprz. komp. z podaniem sst.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-087075
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CT Alfa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Sikorskiego 9
Plaats: Świebodzin
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Postcode: 66-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 536.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 850.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Z postępow. o udziel. zamów. Zam. wykluczy Wyk., w stos. do którego zachodzi którakolwiek z okolicz., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 uPzp z zastrz. art. 24 ust 8 uPzp.

2. Zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznacz., nie krótszym niż 10 dni, terminie akt. na dzień złoż. ośw. lub dok. potwierdzaj. okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj.:

1) inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykrocz. na karę aresztu, w zakr. określonym przez Zamaw. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wyst. nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skł. ofert albo wniosków o dopuszcz. do udziału w postęp.;

2) zaśw. właściwego nacz. urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem term. skł. ofert albo wniosków o dop. do udziału w postęp., lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z wł. organem podatk. ws. spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocz. lub rozłoż. na raty zaległych płatności lub wstrzym. w całości wykon. decyzji właściwego organu;

3) zaśw. właściwej teren. jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opł. składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upł. term. skł. ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem ws. spłat tych należności wraz z ewe. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centr. ew. i informacji o działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykl. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przyp. gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentu, zostanie on pobrany przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – o ile takie istnieją);

5) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub skł. na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego poroz. ws. spłat tych należności;

6) ośw. Wyk. o braku orzecz. wobec niego tytułem środka zapob. zakazu ubiegania się o zamów. publ.;

7) ośw. Wyk. o braku wyd. prawomocnego wyr. sądu skazującego za wykroczenie na karę ogr. wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) ośw. Wyk. o braku wyd. wobec niego ostat. dec. administrac. o naruszeniu obow. wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środ. lub przepisów o zabezpiecz. społ. w zakresie określ.przez Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) ośw. Wyk. o niezaleg. z opłac. podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o pod. i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 t.j.).

3. Jeżeli Wyk. polega na zasob. innych podm. przed. dok. okr. w ww. pktach 1–9 odnośnie tych podm. oraz zobowiązanie tych podm.

4. Zam. nie przewiduje udzielić zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

5. Zam. żąda wniesienia wadium: 6 000,00 PLN.

6. W odn. do dok. wym. pow. w sekcji VI.3 pkt 2 do Wyk. mających siedz. lub miejsce zam. poza teryt. RP lub w odn. do osoby mającej miej. zam. poza teryt. RP stos. się post. SIWZ7D-7G.

7. Okres, w którym Wyk. będzie zw. ofertą: 2 mies. (60 dni). Art. 24aa uPzp ma zastosowanie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwoławczy
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:

— ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6) Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020