Leveringen - 256513-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valladolid: Televisietransmissieapparatuur

2020/S 106-256513

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
Nationaal identificatienummer: S4711001J
Postadres: C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Plaats: Valladolid
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47014
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
E-mail: scoad.fyma@jcyl.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f9Sz%2FZCQv%2F0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adaptación de emisiones de TDT

Referentienummer: A2020/000594
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32224000 Televisietransmissieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adaptación de emisiones de TDT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 745 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adaptación de emisiones de TDT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Consistencia del plan de gestión del contrato / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Contenido, calidad y coherencia de la memoria técnica / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 025-055972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A2020/000594
Benaming:

Adaptación de emisiones de TDT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Retevision I, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A62275680
Postadres: C/ Estadio, 9, bajo
Plaats: Valladolid
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 745 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Postadres: C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Plaats: Valladolid
Postcode: 47014
Land: Spanje
E-mail: scoad.fyma@jcyl.es
Telefoon: +34 983419000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Contratación Administrativa — Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Postadres: C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Plaats: Valladolid
Postcode: 47014
Land: Spanje
E-mail: scoad.fymal@jcyl.es
Telefoon: +34 983419000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020