Leveringen - 256514-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Madrid: Farmaceutische producten

2020/S 106-256514

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Nationaal identificatienummer: Q2877008I
Postadres: C/ Profesor Martín Lagos, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28040
Land: Spanje
E-mail: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org
Telefoon: +34 913303307
Fax: +34 913303062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de medicamentos Darzalex de distribución exclusiva con destino al servicio de farmacia del Hospital Clínico San Carlos

Referentienummer: PNSP 2020-1-021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de medicamentos Darzalex de distribución exclusiva con destino al servicio de farmacia del Hospital Clínico San Carlos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 939 042.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Darzalex (daratumumab 400 mg vial 20 ml)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de medicamentos Darzalex de distribución exclusiva para el servicio de farmacia del Hospital Clínico San Carlos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Darzalex (daratumumab 100 mg vial 5 ml)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Clínico San Carlos.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de medicamentos darzalex de distribución exclusiva para el servicio de farmacia del Hospital Clínico San Carlos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden
Verklaring:

Artículo 168, párrafo segundo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.2.2014, requiere la no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1 y 2
Benaming:

Suministro de medicamentos Darzalex de distribución exclusiva para el servicio de farmacia del HCSC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Janssen-Cilag, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28925889
Postadres: Paseo de las Doce Estrellas, 5-7
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 939 042.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública
Postadres: Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346/5
Fax: +34 917206347
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020