Leveringen - 256515-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Marinha Grande: Elektriciteit

2020/S 106-256515

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Município da Marinha Grande
Postadres: Praça Guilherme Stephens
Plaats: Marinha Grande
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Postcode: 2430-960
Land: Portugal
E-mail: compras@cm-mgrande.pt
Telefoon: +351 244573382

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pt.vortal.biz/Login

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal

Referentienummer: P.A. N.º 107/2019-AP/DQV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 174 757.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornecimento de energia elétrica em média tensão»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«Fornecimento de energia elétrica em média tensão».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal»

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão normal».

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Iluminação pública

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iluminação pública.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 222-543849
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 05/2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal — Lote um

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Endesa Energia, S. A. — Sucursal em Portugal
Plaats: Quinta da Fonte, edifício Dom Manuel I, piso 0, ala B, Paço de Arcos
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 194 354.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 04/2020
Perceel nr.: 2,3,4
Benaming:

Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal — Lotes dois, três e quatro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Luzboa — Comercialização de Energia, Lda.
Plaats: Rua Miguel Bombarda, 45, concelho de Viseu
NUTS-code: PT16F Região de Leiria
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 980 402.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Município da Marinha Grande
Postadres: Praça Guilherme Stephens
Plaats: Marinha Grande
Postcode: 2430-522
Land: Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020