Leveringen - 256517-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Alcabideche: Motorvoertuigen

2020/S 106-256517

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC), E. M., S. A.
Nationaal identificatienummer: 507396081
Postadres: Complexo Multiserviços, estrada de Manique, 1830, Alcoitão
Plaats: Alcabideche
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2645138
Land: Portugal
E-mail: compras@cascaisambiente.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cascaisambiente.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa Municipal
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Locação financeira mobiliária (leasing), para aquisição de uma viatura de RSU 26T com grua e sistema lavagem

Referentienummer: CPUB003.DFR.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

CPUB003.DFR.2020 — Locação financeira mobiliária (leasing), para aquisição de uma viatura de RSU 26T com grua e sistema lavagem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 268 850.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CPUB003.DFR.2020 — Locação financeira mobiliária (leasing), para aquisição de uma viatura de RSU 26T com grua e sistema lavagem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não se trata de concurso acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089390
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 100125281
Benaming:

Contrato de locação financeira mobiliária número 100125281

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Caixa Leasing e Factoring — Sociedade Financeira de Crédito, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505868713
Postadres: Avenida João XXI, 63
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1000-300
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 850.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 267 623.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC), E. M., S. A.
Postadres: Complexo Multiserviços, estrada de Manique, 1830, Alcoitão
Plaats: Alcabideche
Postcode: 2645-138
Land: Portugal
E-mail: compras@cascaisambiente.pt

Internetadres: www.cascaisambiente.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020