Leveringen - 256518-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Alcabideche: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2020/S 106-256518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC), E. M., S. A.
Nationaal identificatienummer: 507396081
Postadres: Complexo Multiserviços, estrada de Manique, 1830, Alcoitão
Plaats: Alcabideche
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2645-138
Land: Portugal
E-mail: compras@cascaisambiente.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cascaisambiente.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa Municipal
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concurso Público para aquisição de 1 (uma) viatura pesada para recolha de resíduos

Referentienummer: CPUB001.FIE.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Concurso Público para aquisição de 1 (uma) viatura pesada para recolha de resíduos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concurso Público para aquisição de 1 (uma) viatura pesada para recolha de resíduos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não se trata de procedimento acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 036-084464
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Contrato de aquisição de bens

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scania Portugal, Unipessoal, Lda.
Nationaal identificatienummer: 502929995
Postadres: Rua dos Caniços, 39, Vila Franca de Xira
Plaats: Vila Franca de Xira (Vialonga)
NUTS-code: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2625-253
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 242 796.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC), E. M., S. A.
Postadres: Complexo Multiserviços, estrada de Manique, 1830, Alcoitão
Plaats: Alcabideche
Postcode: 2645-138
Land: Portugal
E-mail: compras@cascaisambiente.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020