Leveringen - 256525-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wierzbica: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 106-256525

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wierzbica
Postadres: Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1
Plaats: Wierzbica
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 22-150
Land: Polen
Contactpersoon: Zdzisław Gryczaniuk
E-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl
Telefoon: +48 825693266

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gmina Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”

Referentienummer: Bd.ZP.271.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów biomasę na terenie gminy Wierzbica, która jest realizowana w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 011 889.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45311100 Aanbrengen van elektrische bedrading
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45331110 Installeren van boilers
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Wierzbica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 65 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na posesjach osób fizycznych oraz budynkach i obiektach komunalnych gminy;

2) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.;

3) połączenie z instalacją elektryczną wewnętrzną linią kablową zestawu instalacji fotowoltaicznej w poszczególnych lokalizacjach,

4) montaż inwertera wraz z modułem WLAN;

5) instalacja prądu stałego DC;

6) instalacja prądu zmiennego AC;

7) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe;

8) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych;

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej;

10) przeszkolenie użytkowników we wszystkich lokalizacjach co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z napisaną językiem nietechnicznym instrukcją obsługi i przekazaniem jej użytkownikom;

11) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej z każdej lokalizacji w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej w PGE Dystrybucja S.A.. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie każdej instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD;

12) oświadczenie właściciela budynku lub jego umocowanego przedstawiciela o uporządkowaniu miejsca wykonywania prac i przywróceniu go do stanu pierwotnego;

13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 18 lokalizacji budynków osób fizycznych oraz 18 obiektów i budynków użyteczności publicznej;

14) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a, 1b, 1c do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2.2. w zakresie kotłów na biomasę:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 3 szt. kotłów na biomasę o mocy minimalnej 17 kW, zlokalizowanych w budynkach właścicieli indywidualnych oddzielnie dla każdej lokalizacji;

2) demontaż istniejącego źródła ciepła na miejsce wskazane przez użytkownika;

3) wykonanie i montaż czopucha do komina;

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji;

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania;

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u;

7) wykonanie montażu grup pompowych;

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego;

9) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 3 szt. kotłów na biomasę;

10) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę;

11) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;

12) przeszkolenie użytkowników we wszystkich lokalizacjach co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z napisaną językiem nietechnicznym instrukcją obsługi i przekazaniem jej użytkownikom;

13) oświadczenie właściciela budynku lub jego umocowanego przedstawiciela o uporządkowaniu miejsca wykonywania prac i przywróceniu go do stanu pierwotnego;

14) inne elementy ujęte w załączniku nr 1d, 1e, 1f do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2.3. wykonanie, dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1g do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071910
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: Kudrowice 12
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-200
Land: Polen
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl

Internetadres: https://flexipowergroup.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 252 666.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 011 889.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020