Dostawy - 256525-2020

03/06/2020    S106

Polska-Wierzbica: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 106-256525

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wierzbica
Adres pocztowy: Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1
Miejscowość: Wierzbica
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 22-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisław Gryczaniuk
E-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl
Tel.: +48 825693266

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie Gmina Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”

Numer referencyjny: Bd.ZP.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów biomasę na terenie gminy Wierzbica, która jest realizowana w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 011 889.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331110 Instalowanie kotłów
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Wierzbica.

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 65 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na posesjach osób fizycznych oraz budynkach i obiektach komunalnych gminy;

2) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.;

3) połączenie z instalacją elektryczną wewnętrzną linią kablową zestawu instalacji fotowoltaicznej w poszczególnych lokalizacjach,

4) montaż inwertera wraz z modułem WLAN;

5) instalacja prądu stałego DC;

6) instalacja prądu zmiennego AC;

7) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe;

8) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych;

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej;

10) przeszkolenie użytkowników we wszystkich lokalizacjach co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z napisaną językiem nietechnicznym instrukcją obsługi i przekazaniem jej użytkownikom;

11) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej z każdej lokalizacji w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej w PGE Dystrybucja S.A.. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie każdej instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD;

12) oświadczenie właściciela budynku lub jego umocowanego przedstawiciela o uporządkowaniu miejsca wykonywania prac i przywróceniu go do stanu pierwotnego;

13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 18 lokalizacji budynków osób fizycznych oraz 18 obiektów i budynków użyteczności publicznej;

14) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a, 1b, 1c do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2.2. w zakresie kotłów na biomasę:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 3 szt. kotłów na biomasę o mocy minimalnej 17 kW, zlokalizowanych w budynkach właścicieli indywidualnych oddzielnie dla każdej lokalizacji;

2) demontaż istniejącego źródła ciepła na miejsce wskazane przez użytkownika;

3) wykonanie i montaż czopucha do komina;

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji;

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania;

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u;

7) wykonanie montażu grup pompowych;

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego;

9) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 3 szt. kotłów na biomasę;

10) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę;

11) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;

12) przeszkolenie użytkowników we wszystkich lokalizacjach co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z napisaną językiem nietechnicznym instrukcją obsługi i przekazaniem jej użytkownikom;

13) oświadczenie właściciela budynku lub jego umocowanego przedstawiciela o uporządkowaniu miejsca wykonywania prac i przywróceniu go do stanu pierwotnego;

14) inne elementy ujęte w załączniku nr 1d, 1e, 1f do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2.3. wykonanie, dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1g do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 031-071910
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: Kudrowice 12
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl

Adres internetowy: https://flexipowergroup.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 252 666.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 011 889.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020