Leveringen - 256527-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Postadres: ul. ks. R. Markwarta 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-015
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Mrozik-Gliszczyńska
E-mail: mswierblewska@wspr.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 523230413
Fax: +48 523230450

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wspr.bydgoszcz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Referentienummer: DOZP.240.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 600.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kleszczyki Magilla nr 20

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
33170000 Anesthesie en recovery
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. ks. R. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty,świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia musi być nie krótszy niż 3 lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kleszczyki Magilla nr 25

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
33170000 Anesthesie en recovery
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia musi być nie krótszy niż 3 lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pean jednorazowy

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
33170000 Anesthesie en recovery
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty,świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Termin przydatności do użycia oferowanego przedmiotu zamówienia musi być nie krótszy niż 3 lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Kleszczyki Magilla nr 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MedLeader Łukasz Kruck
Postadres: ul. Łabiszyńska 2/102
Plaats: Brzoza
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-061
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800.00 PLN
Laagste offerte: 810.00 PLN / Hoogste offerte: 810.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Kleszczyki Magilla nr 25

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MedLeader Łukasz Kruck
Postadres: ul. Łabiszyńska 2/102
Plaats: Brzoza
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-061
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800.00 PLN
Laagste offerte: 826.20 PLN / Hoogste offerte: 826.20 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Pean jednorazowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MedLeader Łukasz Kruck
Postadres: ul. Łabiszyńska 2/102
Plaats: Brzoza
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 86-061
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000.00 PLN
Laagste offerte: 972.00 PLN / Hoogste offerte: 972.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Mediacja – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Plaats: Bydgoszcz
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020