Leveringen - 256530-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen

2020/S 106-256530

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Nationaal identificatienummer: 000288567
Postadres: ul. Spartańska 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-637
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Stadnik, Julita Skonieczna
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Telefoon: +48 226709143

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spartanska.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa w podziale na zadania

Referentienummer: 11/PN/2020/ES
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141770 Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów neurochirurgicznych do Instytutu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do dostarczenia próbek oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia (nie dotyczy asortymentu znanego Zamawiającemu). Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 719 455.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141700 Orthopedische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, POLSKA, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 1 przed terminem składania ofert w wysokości: 3 200,00 PLN (słownie: złotych trzy tysiące dwieście groszy 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 – Stabilizacja kręgosłupa LS/TH

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141700 Orthopedische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, POLSKA, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. 10

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 2 przed terminem składania ofert w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: złotych cztery tysiące groszy 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 – Implanty międzytrzonowe typu TLF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141700 Orthopedische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, POLSKA, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz asortymentowo-cenowy. Poz. 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium dla zadania nr 3 przed terminem składania ofert w wysokości: 4 200,00 PLN (słownie: złotych cztery tysiące dwieście groszy 00/100).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 – Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postadres: Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 PLN
Laagste offerte: 215 779.68 PLN / Hoogste offerte: 270 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2 – Stabilizacja kręgosłupa LS/TH,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ChM Sp. z o.o.
Postadres: Lewickie 3b
Plaats: Juchnowiec Kościelny
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 16-061
Land: Polen
E-mail: przetargi@chm.eu

Internetadres: www.chm.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 955.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3 – Implanty międzytrzonowe typu TLF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Postadres: Płowiecka 75
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-501
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców znajdują się w par. 9 i 10 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020